Λίστα Ελέγχου Παιδικής Συμπεριφοράς για ηλικίες 1½ – 5 [CBCA-100]

Ανάλυση και Στόχος Λίστας

Η Λίστα Ελέγχου Παιδικής Συμπεριφοράς για ηλικίες 1½ -5 (Child Behavior Checklist for Ages 1½ -5 [CBCA-100]) αποτελεί ένα ψυχομετρικό τεστ, κατασκευάστηκε από τον Achenbach το 1991 και απευθύνεται κυρίως στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς. Η εν λόγω λίστα, δημιουργήθηκε με σκοπό να αξιολογήσει τη συναισθηματική καθώς και τη γνωστική προσαρμογή του παιδιού στην προσχολική ηλικία.
Το ερωτηματολόγιο που περιέχεται στην λίστα, βασίζεται στην εκτίμηση του γονέα ή του εκπαιδευτικού για τυπικές “προβληματικές συμπεριφορές” σε χώρους που αυτοί έχουν άμεσα πρόσβαση.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων και Στατιστική Ανάλυση

Η Λίστα Ελέγχου Παιδικής Συμπεριφοράς για ηλικίες 1½ -5 αποτελείται από 100 ερωτήσεις οι οποίες περιγράφουν συμπεριφορές οι οποίες όταν εμφανίζονται μαζί υποδηλώνουν την ύπαρξη κάποιου συνδρόμου. Τα σύνδρομα αυτά είναι: συναισθηματικά αντιδραστικός, ανήσυχος, σωματικές ενοχλήσεις, απομόνωση, προβλήματα ύπνου, επιθετική συμπεριφορά και προβλήματα προσοχής. Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν τις ερωτήσεις μέσω μιας αποκριτικής κλίμακας 3-σημείων από το 0 (Δεν ταιριάζει καθόλου) έως το 2 (Ταιριάζει πάρα πολύ ή πολύ συχνά). Τα αποτελέσματα που εξάγονται Ελέγχου Παιδικής Συμπεριφοράς για ηλικίες 1½ -5 αφορούν μια συνολική βαθμολογία η οποία προκύπτει ως άθροισμα των απαντήσεων όλων των ερωτήσεων.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η Λίστα Ελέγχου Παιδικής Συμπεριφοράς για ηλικίες 1½ -5 χρησιμοποιείται σε περισσότερες από 60 γλώσσες. Η ελληνική εκδοχή του βασίζεται σε ένα ευρύ πλαίσιο ερευνών που τεκμηριώνουν την εγκυρότητα του ως μέτρο αξιολόγησης του παιδιού στην προσχολική ηλικία.

*Συγγραφείς: Achenbach T.

Προσαρμογή στα Ελληνικά: Τσαούσης Ι.

Βιβλιογραφία:

Achenbach, T. M., & Howell, C. T. (1993). Are American children’s problems getting worse? A 13-year comparison. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry32(6), 1145-1154.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis.

Tags: Σχολική Ψυχολογία