Ερωτηματολόγιο Κοινωνικής Συμπεριφοράς Παιδιού [CSBQ-24]

 

 

Ανάλυση

Η “Child Social Behavior Questionnaire” (Ερωτηματολόγιο Κοινωνικής Συμπεριφοράς Παιδιού) είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης που έχει σχεδιαστεί για να καταγράψει και να αξιολογήσει τις κοινωνικές συμπεριφορές των παιδιών. Χρησιμοποιείται κυρίως από ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς και ερευνητές για να κατανοήσουν καλύτερα τις κοινωνικές δεξιότητες και τις αλληλεπιδράσεις των παιδιών σε διάφορα περιβάλλοντα. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ερωτήσεις όπως αν το παιδί κάνει εύκολα φίλους, αν προτιμά να παίζει μόνο του, αν δείχνει ενσυναίσθηση προς τους άλλους, και αν συμμετέχει σε φανταστικό παιχνίδι. Επίσης, αξιολογεί αν το παιδί ακολουθεί κοινωνικούς κανόνες, κατανοεί και χρησιμοποιεί το χιούμορ κατάλληλα, μοιράζεται με τους άλλους, περιμένει τη σειρά του κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών, εκφράζει τα συναισθήματά του κατάλληλα, και δείχνει ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες των άλλων. Οι απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις βοηθούν στον προσδιορισμό της κοινωνικής επάρκειας του παιδιού και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη εξατομικευμένων παρεμβάσεων ή προγραμμάτων υποστήριξης. Με αυτόν τον τρόπο, το ερωτηματολόγιο συμβάλλει στην προώθηση της θετικής ανάπτυξης των παιδιών και στη βελτίωση των κοινωνικών τους δεξιοτήτων.

 

Στόχος

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να αξιολογήσει και να κατανοήσει τις κοινωνικές δεξιότητες και τις αλληλεπιδράσεις των παιδιών σε διάφορα περιβάλλοντα. Μέσω της καταγραφής συγκεκριμένων συμπεριφορών, όπως η ικανότητα να κάνει φίλους, η προτίμηση να παίζει μόνο του, η ενσυναίσθηση προς τους άλλους, και η συμμετοχή σε φανταστικό παιχνίδι, το ερωτηματολόγιο επιτρέπει στους ψυχολόγους, τους εκπαιδευτικούς και τους ερευνητές να εντοπίσουν περιοχές που χρειάζονται ενίσχυση ή υποστήριξη. Επιπλέον, βοηθά στη διάγνωση πιθανών κοινωνικών δυσκολιών και στη δημιουργία στοχευμένων παρεμβάσεων που ενισχύουν την κοινωνική επάρκεια των παιδιών. Με αυτόν τον τρόπο, συμβάλλει στην προώθηση της θετικής ανάπτυξης των παιδιών, βοηθώντας τα να αποκτήσουν τις απαραίτητες κοινωνικές δεξιότητες για να αλληλεπιδρούν αποτελεσματικά με τους συνομηλίκους τους και τους ενήλικες.

 

Βαθμονόμηση

Το ερωτηματολόγιο CSBQ-24 αποτελείται από 24 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται με τα εξής:

Ποτέ = 0

Μερικές φορές = 1

Συχνά = 2

 

Βιβλιογραφία

Warden‚ D.‚ Christie‚ D.‚ Cheyne‚ B.‚ Fitzpatrick‚ H.‚ & Reid‚ K. (2000). The Child Social Behaviour Questionnaire. Glascow: University of Strathclyde.

Warden‚ D.‚ Cheyne‚ B.‚ Christie‚ D.‚ Fitzpatrick‚ H.‚ & Reid‚ K. (2003). Assessing children’s perceptions of prosocial and antisocial behaviour. Educational Psychology‚ 23‚ 547–567.