Ερωτηματολόγιο Παιδικής Κατάθλιψης [CDI-27]

Children’s Depression Inventory [CDI-27]

 

Σκοπός και Ανάλυση Ερωτηματολογίου

Το [CDI-27] κατασκευάστηκε από την Kovacs το (1979) και αποτελείται από 27 προτάσεις. Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι η αξιολόγηση και η  μέτρηση της καταθλιπτικής συμπτωματολογίας σε παιδιά και εφήβους ηλικίας από 7 έως 17 ετών. Το [CDI-27] είναι ίσως το πιο ευρέως χρησιμοποιημένο εργαλείο αυτοαξιολόγησης της καταθλιπτικής συμπτωματολογίας για παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους.

Βαθμονόμηση και Στατιστική Ανάλυση

Η βαθμονόμηση των ερωτήσεων γίνεται με βάση μία κλίμακα τριών διαβαθμίσεων όπου το (0= δεν ισχύει, 1=ισχύει μερικές φορές και 2=ισχύει συχνά η πολύ συχνά). Για κάθε ερώτηση-πρόταση υπάρχουν τρείς δυνατές επιλογές (0,1 ή 2), που σχετίζονται με την σοβαρότητα του συμπτώματος στο οποίο αναφέρονται. Ο συνολικός βαθμός ενός παιδιού μπορεί να κυμανθεί από 0 έως 54 και προκύπτει από την άθροιση των επιμέρους απαντήσεων στην κάθε πρόταση-ερώτηση του ερωτηματολογίου. Μια υψηλή βαθμολογία δείχνει σοβαρότερη μορφή κατάθλιψης. Στην Ελλάδα σκορ μεγαλύτερο ή ίσο του 15 είναι ένδειξη για ύπαρξη σοβαρής κατάθλιψης (Giannakopoulos et al. 2009).

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Το ερωτηματολόγιο έχει προσαρμοστεί στα ελληνικά από τους Κλεφταρά και Διδασκάλου και εφαρμόστηκε σε μαθητές δημοτικού (Kleftaras, G., & Didaskalou, E., 2006 ; Σταλίκας και συν., 2012). Όσον αφορά την εγκυρότητα, ενώ τα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι το [CDI-27] αποτελεί ένα καλό εργαλείο που διακρίνει τα παιδιά τα οποία δεν είναι καταθλιπτικά, δεν φαίνεται να είναι το ίδιο αποτελεσματικό για αυτά  που είναι. Το  [CDI-27] παρουσιάζει καλή αξιοπιστία επαναληπτικών μετρήσεων με τον δείκτη Cronbach’s a να κυμαίνεται από 0.71 μέχρι 0.89.

Βιβλιογραφία

Ελληνική Βιβλιογραφία

Διδασκάλου, E. (2010). Καταθλιπτική Συμπτωματολογία και Αυτοεκτίμηση των Μαθητών που φοιτούν σε Τμήματα Ένταξης. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών15(58).

Σταθοπούλου, Α. (2021). Κατάθλιψη στην παιδική και εφηβική ηλικία.

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία

Didaskalou, E., & Kleftaras, G. (2008). Psychosocial factors and their role to depressive symptomatology in primary school children receiving special educational support.

Kleftaras, G., & Didaskalou, E. (2006). Incidence and teachers’ perceived causation of depression in primary school children in Greece. School Psychology International27(3), 296-314.

Kleftaras, George, and Dimitris A. Alexopoulos. “Depressive symptomatology in Greek preadolescents: The role of parenting style perceptions.” Marriage & Family Review 51, no. 6 (2015): 564-585.

Kovacs, M. (1981). Rating scales to assess depression in school-aged children. Acta Paedopsychiatrica: International Journal of Child & Adolescent Psychiatry.

Kovacs, M. (2014). Children’s depression inventory (CDI and CDI 2). The encyclopedia of clinical psychology, 1-5.