Η Έκθεση των Παιδιών στη Βία της Κοινότητας [CETCV-12]

 

Ανάλυση

 

Το ερωτηματολόγιο CETCV-12 (Children’s Exposure to Community Violence – Έκθεση των Παιδιών στη Βία της Κοινότητας) αποτελείται από 12 ερωτήσεις που στοχεύουν να καταγράψουν την έκθεση των παιδιών σε περιστατικά βίας μέσα στην κοινότητά τους. Οι ερωτήσεις αυτές ζητούν από τα παιδιά να αναφέρουν τη συχνότητα με την οποία έχουν δει ή βιώσει διάφορες μορφές βίας, όπως σωματική επίθεση, χρήση όπλων, ληστεία και πυροβολισμούς, κατά τη διάρκεια συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, όπως ο τελευταίος χρόνος. Το ερωτηματολόγιο αυτό είναι σχεδιασμένο για να παρέχει αξιόπιστα δεδομένα που μπορούν να βοηθήσουν ερευνητές και επαγγελματίες υγείας να κατανοήσουν την έκταση της βίας στην κοινότητα και τις επιπτώσεις της στα παιδιά. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω του CETCV-12 χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης και παρέμβασης, με στόχο την προστασία των παιδιών και την υποστήριξη όσων έχουν εκτεθεί στη βία. Η ανάλυση των απαντήσεων μπορεί να αποκαλύψει τάσεις και μοτίβα στη βία της κοινότητας, διευκολύνοντας έτσι τις στρατηγικές αντιμετώπισης και την εφαρμογή μέτρων για την ενίσχυση της ασφάλειας των παιδιών.

 

Στόχος

 

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να αξιολογήσει την έκταση και τη φύση της έκθεσης των παιδιών σε περιστατικά βίας στην κοινότητά τους. Με τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τις εμπειρίες των παιδιών ως μάρτυρες ή θύματα βίας, το ερωτηματολόγιο παρέχει πολύτιμες πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατανόηση των επιπτώσεων της βίας στην ψυχική και σωματική υγεία των παιδιών. Επιπλέον, τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης βοηθούν στην ανάπτυξη και εφαρμογή αποτελεσματικών προγραμμάτων πρόληψης και παρέμβασης, με σκοπό την προστασία των παιδιών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Μέσω της συστηματικής καταγραφής και ανάλυσης των εμπειριών των παιδιών, το CETCV-12 συμβάλλει στη δημιουργία ασφαλέστερων και πιο υποστηρικτικών κοινοτήτων.

 

Βαθμονόμηση

 

Το ερωτηματολόγιο CETCV-12 αποτελείται από 12 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται με τα εξής:

Ποτέ = 1
Μία ή δύο φορές = 2
Μερικές φορές = 3
Πολλές φορές = 4

 

Βιβλιογραφία

 

Richters JE‚ Martinez P. Things I Have Seen and Heard: a structured interview for assessing youth children’s violence exposure. Rockville‚ MD: National Institute of Mental Health‚ 1990.