ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ

 

 

 

Ανάλυση

 

Η ανάλυση των δεδομένων από το CTQ περιλαμβάνει την αξιολόγηση των απαντήσεων των ατόμων σε κάθε μία από τις κατηγορίες τραύματος. Οι απαντήσεις βαθμολογούνται και κατηγοριοποιούνται για να αναγνωριστούν τα επίπεδα έκθεσης σε διαφορετικές μορφές τραύματος. Η στατιστική ανάλυση μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση μετρήσεων όπως η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση για να προσδιοριστούν τα πρότυπα έκθεσης στο τραύμα. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθούν πιο σύνθετες μέθοδοι, όπως η ανάλυση παραγόντων, για να εξεταστούν οι σχέσεις μεταξύ των διαφόρων μορφών τραύματος και των ψυχολογικών επιπτώσεων τους.

 

Στόχος

 

Ο στόχος του CTQ είναι να παρέχει μια αξιόπιστη και έγκυρη μέθοδο για την αξιολόγηση των εμπειριών παιδικού τραύματος. Το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται για να βοηθήσει τους κλινικούς και τους ερευνητές να κατανοήσουν την έκταση και την επίδραση των τραυματικών εμπειριών στην ανάπτυξη και την υγεία των ατόμων. Μέσω της αναγνώρισης και της αξιολόγησης αυτών των εμπειριών, το CTQ επιδιώκει να συμβάλει στην ανάπτυξη κατάλληλων παρεμβάσεων και θεραπειών που υποστηρίζουν την ψυχική και συναισθηματική ανάρρωση των ατόμων που έχουν υποστεί τραύμα.

 

Βαθμονόμηση

 

Η βαθμονόμηση του CTQ περιλαμβάνει διαδικασίες για την εξασφάλιση της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας των μετρήσεων του. Αυτό περιλαμβάνει τη δοκιμή και επαναδοκιμή του ερωτηματολογίου σε διάφορα δείγματα για να διαπιστωθεί η συνέπεια των απαντήσεων. Επίσης, η εσωτερική συνέπεια των ερωτήσεων αξιολογείται χρησιμοποιώντας στατιστικές μεθόδους όπως ο δείκτης Cronbach’s alpha. Η συγκριτική ανάλυση με άλλα καθιερωμένα εργαλεία αξιολόγησης τραύματος βοηθά στην εξακρίβωση της εγκυρότητας του CTQ.

 

Βιβλιογραφία

 

Η βιβλιογραφία για το CTQ περιλαμβάνει ερευνητικές μελέτες και άρθρα που εξετάζουν την ανάπτυξη, την αξιολόγηση και την εφαρμογή του εργαλείου αυτού. Σημαντικές πηγές περιλαμβάνουν μελέτες που αξιολογούν την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του CTQ, καθώς και έρευνες που εξετάζουν τη σχέση μεταξύ παιδικού τραύματος και ψυχολογικών, συναισθηματικών και σωματικών επιπτώσεων στην υγεία. Επιπλέον, βιβλία και άρθρα που ασχολούνται με τη θεωρία και την έρευνα στο πεδίο του παιδικού τραύματος αποτελούν κρίσιμες πηγές για την κατανόηση της σημασίας και της χρήσης του CTQ.