Υποκλίμακα Υποστήριξης Συμμαθητών [CSS-6]

 

Ανάλυση

 

Η κλίμακα “Classmate Support Subscale” αποτελεί ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της υποστήριξης που λαμβάνει ένας μαθητής από τους συμμαθητές του. Η κλίμακα αυτή μετρά την αντιληπτή βοήθεια, ενθάρρυνση και συναισθηματική υποστήριξη που προσφέρουν οι συμμαθητές σε διάφορους τομείς της σχολικής ζωής. Περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν τη βοήθεια στις σχολικές εργασίες, την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και την αίσθηση του ανήκειν στην ομάδα. Οι απαντήσεις των μαθητών δίνουν μια συνολική εικόνα της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και της αίσθησης της κοινότητας μέσα στην τάξη, συμβάλλοντας στην κατανόηση του πώς η υποστήριξη από τους συνομηλίκους μπορεί να επηρεάσει την ακαδημαϊκή και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των μαθητών.

 

Στόχος

 

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να αξιολογήσει την ποιότητα και την έκταση της υποστήριξης που λαμβάνουν οι μαθητές από τους συμμαθητές τους. Η κλίμακα στοχεύει στην κατανόηση του πώς η υποστήριξη αυτή επηρεάζει την ακαδημαϊκή επίδοση, την κοινωνική ανάπτυξη και τη συναισθηματική ευεξία των μαθητών. Μέσω της καταγραφής των εμπειριών των μαθητών, η κλίμακα παρέχει πολύτιμες πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση του σχολικού κλίματος, την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών και την προώθηση μιας υποστηρικτικής και ενθαρρυντικής εκπαιδευτικής κοινότητας. Με αυτόν τον τρόπο, συμβάλλει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου όλοι οι μαθητές αισθάνονται αποδεκτοί και ενθαρρύνονται να πετύχουν τους στόχους τους.

 

Βαθμονόμηση

 

Το ερωτηματολόγιο CSB-6 αποτελείται από 6 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται με τα εξής:

1 = Πραγματικά Αληθινό για Μένα
2 = Σχετικά Αληθινό για Μένα
3 = Σχετικά Αληθινό για Μένα
4 = Πραγματικά Αληθινό για Μένα

 

Βιβλιογραφία

 

Harter‚ S. (1985)‚ Social Support Scale for Children. University of Denver‚ University Park‚ Denver‚ CO 80208‚ Ph: 303 871-2000‚ sharter@du.edu.