Τάξη Στόχων AIMS [C-AIMS-130]

 

 

Ανάλυση

 

Το Ερωτηματολόγιο αναπτύχθηκε ως μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αξιολόγηση πολλαπλών τομέων που σχετίζονται με αποτελεσματικές διδακτικές πρακτικές.

 

Στόχος

 

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να μετρήσει πόσοι μαθητές είναι σταθεροί στην εργασία και ασχολούνται έντονα με τις δραστηριότητες.

 

Βαθμονόμηση

 

Το Ερωτηματολόγιο C-AIMS-130 αποτελείται από 130 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται σε μια κλίμακα από το 1 έως το 3 με το 1=Κακή/Σπάνια χρήση και το 3=Υποδειγματική/Συνεπής.

 

Βιβλιογραφία

 

bohn, c. m., roehrig, a. d., and pressley, m. (2004). The first days of school in the classrooms of two more effective and four less effective primary-grade teachers. The Elementary School Journal, 104(4), 269–287.
pressley, m., roehrig, a., rapheal, l., dolezal, S., bohn, c., mohan, l., Wharton-mcdonald, r., bogner, K., and hogan, K. (2003). Teaching processes in elementary and secondary education. in W. m. reynolds and g. e. miller (ed.), Handbook of psychology, Vol. 7: educational psychology. hoboken, nJ: Wiley.
roehrig, a. d. (2003). The effects of mentoring on beginning teacher effectiveness and student outcomes (doctoral dissertation, university of norte dame). Dissertation Abstracts International, 54, 1225a.
roehrig, a. d., bohn, c. m., Turner, J. e., and pressley, m. (2008). mentoring beginning primary teachers for exemplary teaching practices. Teaching and Teacher Education, 24, 684–702.
roehrig, a. d., and christesen, e. (forthcoming). development and use of a tool for evaluating teacher effectiveness in grades K–12. in v. Shute and b. becker (eds.), Innovative assessment for the 21st century: Supporting educational needs. new york: Springer.
roehrig, a. d., guidry, l. o., bodur, y., guan, Q., guo, y., and pop, m. (2008). guided field observations: variables related to preservice teachers’ knowledge about effective primary reading instruction. Literacy Research and Instruction, 47, 76–98.
roehrig, a. d., Turner, J. e., grove, c. m., Schneider, n., and liu, a. (2009). degree of alignment between beginning teachers’ practices and beliefs about effective classroom practices. The Teacher Educator, 44, 164–187.