Αξιολόγηση Κλινικής Προσομοίωσης [CSET-18]

 

Ανάλυση

Παρά την αυξανόμενη δημοφιλία των προσομοιωτών ασθενών ως εκπαιδευτικών εργαλείων στον ιατρικό τομέα, υπάρχει ακόμα ελάχιστη εμπειρική υποστήριξη που περιορίζει την αποτελεσματικότητά τους. Μια μελέτη από τους Radhakrishnan, Roche, & Cunningham (2007) προσπάθησε να απαντήσει σε ορισμένα από αυτά τα ερωτήματα χρησιμοποιώντας το εργαλείο Αξιολόγησης Κλινικής Προσομοίωσης (Clinical Simulation Evaluation Tool – CSET) για τη μέτρηση συγκεκριμένων παραμέτρων νοσηλευτικής κλινικής πράξης σε μια ομάδα φοιτητών που είχαν εκπαιδευτεί με τον Προσομοιωτή Ανθρώπινου Ασθενούς (Human Patient Simulator – HPS). Πέντε βασικοί τομείς επίδοσης μετρήθηκαν: βασικές δεξιότητες αξιολόγησης, ασφάλεια, προτεραιοποίηση, προβληματοκεντρική αξιολόγηση, επόμενες παρεμβάσεις, ανάθεση και επικοινωνία σε μια πολύπλοκη εργασία με δύο προσομοιωμένους ασθενείς. Βρέθηκε ότι οι “αναγνώριση ασθενούς” και “αξιολόγηση των βιολογικών σημείων” – που ανήκουν στις ομάδες “ασφάλεια” και “βασικές δεξιότητες αξιολόγησης” αντίστοιχα – ήταν σημαντικά καλύτερες στην ομάδα που είχε λάβει επιπλέον εκπαίδευση με τον Προσομοιωτή Ανθρώπινου Ασθενούς κατά τη διάρκεια της κλινικής τους εκπαίδευσης.

 

 

Στόχος

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να βαθμολογήσει τις επιδόσεις των φοιτητών ιατρικής και νοσηλευτικής σε προσομοιωτές ασθενών.

 

 

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το ερωτηματολόγιο CSET-18 αποτελείται από 18 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με Ναι ή Όχι.

 

 

Βιβλιογραφία

Radhakrishnan, K., Roche, J. P., & Cunningham, H. (2007). Measuring clinical practice parameters with human patient simulation: A pilot study. International Journal of Nursing Education Scholarship, 4(1). Article 8.