Απογραφή πολιτιστικών τρόπων ζωής [CLSI-29]

 

Ανάλυση

Η απογραφή πολιτιστικών τρόπων ζωής (CLSI-29) είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται στην κοινωνιολογία και την ανθρωπολογία για την ανάλυση και την καταγραφή των πολιτιστικών πρακτικών και αξιών που επικρατούν σε μια συγκεκριμένη κοινότητα. Η μέθοδος αυτή επιτρέπει τη συλλογή δεδομένων που αφορούν τις προτιμήσεις, τις πεποιθήσεις και τις συμπεριφορές των ανθρώπων σε σχέση με διάφορους πτυχές της ζωής τους, όπως η οικογένεια, η εργασία, η ψυχαγωγία, η θρησκεία και η κοινωνική δικτύωση. Η CLSI-29 χρησιμοποιείται συνήθως σε επιστημονικές μελέτες και έρευνες, και απαιτεί από τους ερευνητές να διερευνήσουν μεθοδικά τις πολιτιστικές διαφορές και τις ομοιότητες ανάμεσα σε διάφορες κοινότητες. Συνήθως, η απογραφή αυτή περιλαμβάνει ένα ερωτηματολόγιο με διάφορες ερωτήσεις που αφορούν τις συνήθειες, τις πεποιθήσεις και τις αξίες των ανθρώπων. Με την ανάλυση των δεδομένων που συλλέγονται μέσω της CLSI-29, οι ερευνητές μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τις πολιτισμικές πρακτικές και τις διαφορές μεταξύ διαφόρων κοινοτήτων, καθώς και την εξέλιξη αυτών των πρακτικών με την πάροδο του χρόνου. Αυτή η κατανόηση μπορεί να είναι χρήσιμη για την ανάπτυξη πολιτικών, προγραμμάτων και προϊόντων που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προτιμήσεις των διαφορετικών κοινοτήτων.

 

Στόχος

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να παρέχει μια δομημένη μέθοδο για τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων σχετικά με τις πολιτιστικές πρακτικές, τις πεποιθήσεις και τις αξίες σε μια κοινότητα. Μέσω αυτής της διαδικασίας, οι ερευνητές μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τις διαφορές και τις ομοιότητες μεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων, καθώς και τις εξελίξεις στις πολιτιστικές πρακτικές με την πάροδο του χρόνου. Μέσω αυτής της κατανόησης, είναι δυνατόν να αναπτυχθούν πολιτικές, προγράμματα και προϊόντα που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προτιμήσεις των διαφορετικών κοινοτήτων με πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Βαθμονόμηση

Το ερωτηματολόγιο CLSI-29 αποτελείται από 29 ερωτήσεις οι οποίες απαντιούνται με τα εξής: Πολιτιστική Αντίσταση (α ή β απόκριση)‚ Πολιτιστική Μετατόπιση (απόκριση γ ή δ)‚ και Πολιτιστική Ενσωμάτωση (ε απάντηση)

 

Βιβλιογραφία

Mendoza‚ R. H. (1989). An empirical scale to measure type and degree of acculturation in Mexican-American adolescents and adults. Journal of CrossCultural Psychology‚ 20‚ 372–385.

Mendoza‚ R. (1994). Cultural life styles inventory. Version 2.0. Los Angeles‚ CA‚ California School of Professional Psychology .Author.

Davis LE and Engel RJ. Measuring Race and Ethnicity. New York‚ NY: Springer 2011.