Ερωτηματολόγιο Ποιότητας Ζωής της Κοιλιοκάκης

 

Ανάλυση Ερωτηματολογίου

Το Ερωτηματολόγιο Ποιότητας Ζωής της Κοιλιοκάκης (Coeliac Disease Quality of Life [CDQL]) αναπτύχθηκε το 2017 από τους Skjerning και συν. στο πλαίσιο του Health Services Research Unit του Oxford University. Αποτελεί ένα ειδικό ερωτηματολόγιο για την ασθένεια της κοιλιοκάκης και βασίζεται στο ερωτηματολόγιο HRQoL (Health-Related Quality of Life). Απευθύνεται σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες και σε άτομα με πληρεξούσιο. Για το λόγο αυτό, το Ερωτηματολόγιο [CD-30] θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν συντομότερο, κατανοητό και ικανό να μπορεί να απαντηθεί από τους ασθενείς.

Στόχος

Το Ερωτηματολόγιο αυτό [CD-30] δημιουργήθηκε με στόχο να προσδιοριστεί η ποιότητα ζωής των ατόμων που έχουν διαγνωστεί με κοιλιοκάκη (CD) και να αναλυθούν τα συναισθήματά τους για την ασθένεια αυτή. Οι αντιδράσεις τους όταν διαγνώστηκαν με CD, τα συναισθήματά τους και οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν διαφέρουν ανάμεσα στους ασθενείς.

Βαθμονόμηση ερωτήσεων

Το Ερωτηματολόγιο αποτελείται συνολικά από τρεις ευρύτερες ενότητες ερωτήσεων. Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με τα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, ώστε να δημιουργηθεί ένα προφίλ για αυτούς. Συγκεκριμένα αποτελείται από ερωτήσεις που αφορούν το φύλο, την ηλικία, την περιοχή κατοικίας, τη διάρκεια CD, τη συμμόρφωση με GFD, το μέτρο ανησυχιών για CD-συμπτώματα και το μέτρο της αντιληπτής σοβαρότητας των συμπτωμάτων CD. Στην ενότητα αυτή υπάρχει, επίσης, μία ερώτηση στην οποία ο ερωτώμενος καλείται να απαντήσει αν το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε με τη βοήθεια ενός άλλου ατόμου ή πλήρως εξ’ ονόματός του.

Η δεύτερη ενότητα αποτελείται από ερωτήσεις του ερωτηματολογίου HRQoL (Health-Related Quality of Life), οι οποίες μπορεί να αφορούν είτε γενικά είτε ειδικά την CD. Συγκεκριμένα αποτελείται από 2 γενικές ερωτήσεις και 30 ειδικές. Οι ειδικές ερωτήσεις χωρίζονται σε 8 κλίμακες, των οποίων μελετήθηκε η εγκυρότητα ξεχωριστά. Η τρίτη ενότητα αποτελείται από μία μόνο ερώτηση η οποία είναι ανοιχτή, προκειμένου οι συμμετέχοντες να μπορούν να σχολιάζουν ελεύθερα.

Οι ερωτήσεις που αποτελούν το Ερωτηματολόγιο Ποιότητας Ζωής της Κοιλιοκάκης [CD-30]  συνοδεύονται από 5 ή 7 επιλογές προς απάντηση, με ή χωρίς κείμενο και «φατσούλες», που παρουσιάστηκαν και αξιολογήθηκαν από τους συμμετέχοντες.

Στατιστική Ανάλυση

Στην έρευνα που πραγματοποίησαν οι δημιουργοί του Ερωτηματολογίου, κατά την ανάλυση οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν αρχικά σε δύο ηλικιακές ομάδες, όπου στη μία ανήκαν άτομα νεότερα από 18 ετών και στην άλλη μεγαλύτερα, και επίσης χωρίστηκαν ανάλογα με την ηλικία τους σε τρεις ευρύτερες ομάδες, όπου στην πρώτη ανήκαν τα παιδιά 0-12 ετών, στη δεύτερη οι έφηβοι 13-17 ετών και στην τρίτη οι ενήλικες άνω των 18 ετών. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τα προγράμματα SPSS και R, και η εγκυρότητα και η ευαισθησία από τον έλεγχο ANOVA.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Οι δημιουργοί του Ερωτηματολογίου [CD-30] στην έρευνά τους υπολόγισαν την αξιοπιστία σε κάθε κλίμακα του ερωτηματολογίου. Σύμφωνα με τον έλεγχο που έγινε οι ερωτήσεις σε κάθε κλίμακα παρουσιάζουν υψηλή συσχέτιση και συγκεκριμένα ο συντελεστής Cronbach για το σύνολο των ερωτήσεων είναι 0.93.

Βιβλιογραφία

Skjerning, H., Hourihane, J., Husby, S., & DunnGalvin, A. (2017). A comprehensive questionnaire for the assessment of health-related quality of life in coeliac disease (CDQL). Quality of Life Research, 26(10), 2831-2850.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Ασθένεια, Κοιλιοκάκη