Κλίμακα Ικανότητας Γνωσιακής Θεραπείας για Κοινωνική Φοβία [CTCSFSP-5]

 

 

Ανάλυση κλίμακας

 

Η Κλίμακα Ικανότητας Γνωσιακής Θεραπείας για Κοινωνική Φοβία (CTCS-SP) είναι ένα εξειδικευμένο εργαλείο που αξιολογεί την επάρκεια των θεραπευτών στην παροχή γνωσιακής-συμπεριφορικής θεραπείας για άτομα με κοινωνική φοβία. Η κλίμακα περιλαμβάνει διάφορες κατηγορίες που αξιολογούν διαφορετικές πτυχές της θεραπευτικής παρέμβασης, όπως η καθιέρωση και διατήρηση μιας θετικής θεραπευτικής σχέσης, η αξιολόγηση και διαχείριση των προβλημάτων του πελάτη, η χρήση τεχνικών γνωσιακής αναδόμησης για την αμφισβήτηση και αλλαγή δυσλειτουργικών σκέψεων και πεποιθήσεων, και η εφαρμογή συμπεριφορικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση κοινωνικών καταστάσεων. Επιπλέον, η κλίμακα αξιολογεί τη διαχείριση του άγχους και της αποφυγής, την παρακολούθηση της προόδου του πελάτη και την προσαρμογή της θεραπείας, καθώς και τη διατήρηση και γενίκευση των δεξιοτήτων που αποκτώνται κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Η CTCS-SP είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την εκπαίδευση, την αυτοαξιολόγηση και την εποπτεία των θεραπευτών, εξασφαλίζοντας την παροχή υψηλής ποιότητας θεραπευτικών υπηρεσιών για άτομα με κοινωνική φοβία.

 

Στόχος κλίμακας

 

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να παρέχει ένα αξιόπιστο και έγκυρο μέσο αξιολόγησης των δεξιοτήτων των θεραπευτών στην παροχή γνωσιακής-συμπεριφορικής θεραπείας για άτομα με κοινωνική φοβία. Μέσω της συστηματικής αξιολόγησης διαφόρων πτυχών της θεραπευτικής διαδικασίας, η κλίμακα στοχεύει να διασφαλίσει ότι οι θεραπευτές εφαρμόζουν τις κατάλληλες τεχνικές και παρεμβάσεις με αποτελεσματικό και συνεπή τρόπο. Επίσης, η CTCS-SP επιδιώκει να ενισχύσει την επαγγελματική ανάπτυξη των θεραπευτών, προσφέροντας κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση της πρακτικής τους, και να συμβάλλει στη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών θεραπείας για άτομα με κοινωνική φοβία. Με αυτόν τον τρόπο, η κλίμακα υποστηρίζει την επίτευξη θετικών θεραπευτικών αποτελεσμάτων και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων που πάσχουν από κοινωνική φοβία.

 

Βαθμονόμηση κλίμακας

 

Η κλίμακα CTCSFSP-5 αποτελείται από 5 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται ως εξής:

0: Μη επιτυχής ή ανύπαρκτη επίδοση. Δεν παρατηρείται η επιθυμητή συμπεριφορά ή τεχνική.
1: Πολύ χαμηλή επίδοση. Ελάχιστη χρήση της τεχνικής ή της προσέγγισης.
2: Χαμηλή επίδοση. Ορισμένη χρήση της τεχνικής, αλλά με αρκετές ελλείψεις και αδυναμίες.
3: Μέτρια επίδοση. Η χρήση της τεχνικής είναι βασική και επαρκής, αλλά υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης.
4: Ικανοποιητική επίδοση. Η χρήση της τεχνικής είναι γενικά αποτελεσματική με κάποιες μικρές αδυναμίες.
5: Καλή επίδοση. Η χρήση της τεχνικής είναι σταθερή και αποτελεσματική με ελάχιστες αδυναμίες.
6: Εξαιρετική επίδοση. Η τεχνική χρησιμοποιείται με εξαιρετική ικανότητα και χωρίς αδυναμίες.

 

Βιβλιογραφία

 

von Consbruch‚ K. et al. (2012). “Assessing therapeutic competence in cognitive therapy for social phobia: Psychometric properties of the cognitive therapy competence scale for social phobia (CTCS-SP).” Behav Cog Psychother 40: 149-161
Ginzburg‚ D. et al. (2012). “Treatment specific competence predicts outcome in cognitive therapy …” BRAT 50: 747-752