Δοκιμασία Συνεκτικών Συμπερασμάτων [CIT]

 

Ανάλυση

 

Η Δοκιμασία Συνεκτικών Συμπερασμάτων (Coherence Inferences Test) εξετάζει την ικανότητα κατανόησης και την ικανότητα συνδυασμού πληροφοριών από διαφορετικά σημεία ενός κειμένου για να δημιουργηθούν λογικά συμπεράσματα.

 

Στόχος

 

Ο στόχος της δοκιμασίας είναι να μετρήσει την ικανότητα των ατόμων να κάνουν συνεκτικά συμπεράσματα, που είναι κρίσιμη για την κατανόηση κειμένων και την επίλυση προβλημάτων.

 

Βαθμονόμηση

 

Οι απαντήσεις βαθμολογούνται με βάση την ορθότητα και τη συνέπεια των συμπερασμάτων που γίνονται από το άτομο. Κάθε ερώτηση έχει μια προκαθορισμένη σωστή απάντηση ή ένα σύνολο σωστών απαντήσεων που αξιολογούνται από τους ερευνητές.

 

Βιβλιογραφία

 

Just, M. A., & Carpenter, P. A. (1980). “A theory of reading: From eye fixations to comprehension”. Psychological Review, 87(4), 329-354.