Συνεργατική Συμμετοχή των Γονέων [CPIS-12]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα Συνεργατικής Συμμετοχής των Γονέων κατασκευάστηκε ως μέτρο της αντίληψης του παιδιού για τη συμμετοχή των γονέων στη διαχείριση του διαβήτη τους. Οι Nansel και συνεργάτες το 2009 σχεδίασαν αυτό το εργαλείο ως αναφορά από το παιδί, αντί για αναφορά από τους γονείς, για να μειώσουν την πιθανότητα παραγωγής κοινωνικά επιθυμητών απαντήσεων. Η κλίμακα αποτελείται από 12 στοιχεία, καθένα αξιολογούμενο σε μια πεντάβαλη κλίμακα Likert, από σχεδόν ποτέ έως πάντα. Η κλίμακα εξετάζει τη χρήση των γονικών τεχνικών επίλυσης προβλημάτων, τη χρήση διδακτικών στιγμών, τη δυνατότητά τους να προσαρμόζουν τη βοήθεια που παρέχουν στις ανάγκες και την ικανότητά τους για αυτονομία, καθώς και την επίγνωση της συμπεριφοράς του παιδιού τους όταν δεν είναι παρόντες. Οι Nansel και συνεργάτες (2009) διαπίστωσαν ότι τα σκορ στο μέτρο σχετίζονται με το στυλ γονικής αγωγής, την ποιότητα ζωής, τη συμμόρφωση στο πρόγραμμα διαβήτη και τον γλυκαιμικό έλεγχο. Συνεπώς, το μέτρο μπορεί να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ή για γονική παρέμβαση.

 

 

Στόχος

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να μετρήσει τις αναφορές από τα νεαρά άτομα για την συνεργατική συμμετοχή των γονέων στη διαχείριση του διαβήτη τύπου 1.

 

Βαθμονόμηση Κλίμακας

Η κλίμακα CPIS-12 αποτελείται από 12 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται σε μία κλίμακα Likert όπου συμπεριλαμβάνει τις εξής απαντήσεις: Σχεδόν Ποτέ, Κάποτε, Συχνά, Σχεδόν Πάντα, Πάντα.

 

Βιβλιογραφία

Nansel, T. R., Rovner, A. J., Haynie, D., Iannotti, R. J., Simons-Morton, B., Wysocki, T., … & Laffel, L. (2009). Development and validation of the collaborative parent involvement scale for youths with type 1 diabetes. Journal of Pediatric Psychology, 34, 30-40.