Ορισμός της Κλίμακας Κοινωνικού και Ανταλλακτικού Προσανατολισμού [CAEOS-23]

 

 

Ανάλυση κλίμακας

Η Κλίμακα Κοινωνικού και Ανταλλακτικού Προσανατολισμού (Communal and Exchange Orientation Scale) είναι ένα ψυχομετρικό εργαλείο που αξιολογεί τις τάσεις των ατόμων ως προς τη βοήθεια και την ανταλλαγή πόρων στις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Συγκεκριμένα, η κλίμακα αυτή μετρά δύο διαφορετικούς προσανατολισμούς: τον κοινωνικό και τον ανταλλακτικό. Ο κοινωνικός προσανατολισμός αναφέρεται στην τάση των ατόμων να προσφέρουν βοήθεια χωρίς να αναμένουν αντάλλαγμα, με κίνητρο τη βελτίωση της ζωής των άλλων και την αίσθηση ικανοποίησης από την προσφορά. Αντίθετα, ο ανταλλακτικός προσανατολισμός περιλαμβάνει την προσφορά βοήθειας με την προσδοκία να λάβουν κάτι σε αντάλλαγμα, βασισμένος στην αρχή της δικαιοσύνης και της ισοτιμίας στις σχέσεις. Η κλίμακα αυτή περιλαμβάνει δηλώσεις που αξιολογούνται σε μια κλίμακα Likert, επιτρέποντας την ποσοτική μέτρηση των δύο προσανατολισμών και προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες για τη δυναμική των διαπροσωπικών σχέσεων. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορα πεδία, όπως η ψυχολογία, η κοινωνιολογία και η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, για την κατανόηση και τη βελτίωση των σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ των ατόμων.

 

Στόχος κλίμακας

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να αξιολογήσει τις διαφορετικές προσεγγίσεις των ατόμων όσον αφορά τη βοήθεια και την ανταλλαγή πόρων στις διαπροσωπικές σχέσεις τους. Ειδικότερα, η κλίμακα στοχεύει να διακρίνει μεταξύ δύο κύριων προσανατολισμών: τον κοινωνικό προσανατολισμό, όπου οι άνθρωποι προσφέρουν βοήθεια χωρίς να αναμένουν ανταμοιβή, και τον ανταλλακτικό προσανατολισμό, όπου η βοήθεια παρέχεται με την προσδοκία κάποιας ανταπόδοσης. Μέσω αυτής της αξιολόγησης, η κλίμακα επιτρέπει την κατανόηση των υποκείμενων κινήτρων που καθοδηγούν τις συμπεριφορές των ατόμων στις σχέσεις τους, προσφέροντας έτσι πολύτιμες πληροφορίες για τη δυναμική των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων. Αυτές οι πληροφορίες είναι χρήσιμες σε ποικίλα πεδία όπως η ψυχολογία, η κοινωνιολογία και η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, συμβάλλοντας στη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων και της ομαδικής συνεργασίας.

 

Βαθμονόμηση κλίμακας

Η κλίμακα CAEOS-23 αποτελείται από 23 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται με τα εξής:

1= Διαφωνώ απόλυτα

2= Διαφωνώ

3= Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ

4= Συμφωνώ

5= Συμφωνώ απόλυτα

 

Βιβλιογραφία

Clark‚ M.‚ Ouellette‚ R.‚ Powell‚ M.‚ & Milberg‚ S. (1987).Recipient’ s mood‚ relationship type‚ and helping. Journal of Personality and Social Psychology‚ 53‚ 94–103.

Clark‚ M.‚ Finkel‚ Eli J. (2005). Willingness to express emotion: The impact of relationship type‚ communal orientation‚ and their interaction. Personal Relationships‚ 12‚ 169–180.

Clark‚ M.‚ & Mills‚ J. (2012). A theory of communal (and exchange) relationships. In P. Van Lange‚ A. Kruglanski‚ & E. Higgins (Eds.)‚ Handbook of theories of social psychology. (pp. 232-251). London: SAGE Publications Ltd. doi: http://dx.doi.org/10.4135/9781446249222.n38