Έρευνα Νέων των Κοινοτήτων που Νοιάζονται [CTCYSAA-165]

 

 

Ανάλυση

Η έρευνα “Communities That Care Youth Survey” είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης που έχει προσαρμοστεί για χρήση στην Αυστραλία, με σκοπό την καταγραφή των απόψεων και των εμπειριών των νέων σχετικά με την υγεία και την ευημερία τους. Η έρευνα αυτή επιδιώκει να συλλέξει δεδομένα για ποικίλους τομείς της ζωής των νέων, όπως η σχολική ζωή, οι σχέσεις με την οικογένεια και τους φίλους, η χρήση ουσιών, και η συμμετοχή σε παραβατικές συμπεριφορές. Οι πληροφορίες που προκύπτουν από την έρευνα βοηθούν στην αναγνώριση των παραγόντων κινδύνου και των προστατευτικών παραγόντων που επηρεάζουν την ανάπτυξη των νέων. Με αυτόν τον τρόπο, οι κοινότητες μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν αποτελεσματικές στρατηγικές πρόληψης και παρεμβάσεις που προάγουν τη θετική ανάπτυξη των νέων και μειώνουν τις πιθανότητες εμφάνισης προβλημάτων υγείας και συμπεριφοράς.

 

Στόχος

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να παρέχει στις κοινότητες ακριβή και αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με την υγεία, την ευημερία και τις συμπεριφορές των νέων. Μέσω της συλλογής αυτών των δεδομένων, η έρευνα στοχεύει να αναγνωρίσει τους παράγοντες κινδύνου και τους προστατευτικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη των νέων. Αυτή η πληροφόρηση είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη και την εφαρμογή στρατηγικών πρόληψης και παρεμβάσεων που έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύσουν τη θετική ανάπτυξη των νέων, να προάγουν την ψυχική και σωματική τους υγεία, και να μειώσουν την εμφάνιση προβλημάτων όπως η χρήση ουσιών και οι παραβατικές συμπεριφορές. Σκοπός είναι οι κοινότητες να είναι καλύτερα εξοπλισμένες για να υποστηρίξουν τους νέους τους, διασφαλίζοντας ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον για την ανάπτυξή τους.

Βαθμονόμηση

Η βαθμονόμηση του ερωτηματολογίου “Communities That Care Youth Survey” είναι μια σημαντική διαδικασία που διασφαλίζει την ακρίβεια και την αξιοπιστία των δεδομένων που συλλέγονται. Περιλαμβάνει την αξιολόγηση και την προσαρμογή των ερωτήσεων ώστε να είναι κατάλληλες για τον πληθυσμό-στόχο, δηλαδή τους νέους της Αυστραλίας.

Η διαδικασία βαθμονόμησης περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

  1. Μετάφραση και Πολιτισμική Προσαρμογή: Οι ερωτήσεις μεταφράζονται και προσαρμόζονται πολιτισμικά ώστε να είναι κατανοητές και σχετικές με τους νέους στην Αυστραλία. Λαμβάνονται υπόψη οι πολιτισμικές διαφορές και η τοπική γλώσσα.
  2. Δοκιμαστική Διοίκηση: Το ερωτηματολόγιο δοκιμάζεται σε μια μικρή ομάδα νέων για να εντοπιστούν τυχόν προβλήματα κατανόησης ή ερμηνείας των ερωτήσεων.
  3. Ανάλυση Αξιοπιστίας: Αξιολογείται η εσωτερική συνέπεια του ερωτηματολογίου, δηλαδή κατά πόσο οι απαντήσεις σε παρόμοιες ερωτήσεις είναι συνεπείς.
  4. Ανάλυση Εγκυρότητας: Εξετάζεται αν το ερωτηματολόγιο μετρά πραγματικά τις μεταβλητές που υποτίθεται ότι μετρά, όπως οι παράγοντες κινδύνου και οι προστατευτικοί παράγοντες.
  5. Στατιστική Επεξεργασία: Διενεργούνται στατιστικές αναλύσεις για να επιβεβαιωθεί η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των ερωτήσεων. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την ανάλυση παραγόντων και την ανάλυση διακύμανσης.
  6. Τελική Αναθεώρηση: Με βάση τα αποτελέσματα των δοκιμαστικών διοικήσεων και των αναλύσεων, το ερωτηματολόγιο αναθεωρείται και οριστικοποιείται.

Με αυτόν τον τρόπο, η βαθμονόμηση διασφαλίζει ότι το ερωτηματολόγιο “Communities That Care Youth Survey” είναι ένα αξιόπιστο και έγκυρο εργαλείο για την αξιολόγηση της υγείας και της ευημερίας των νέων στην Αυστραλία.

Βιβλιογραφία

Contact: Professor John Toumbourou‚ PhD‚ Chief ex‎ecutive Officer‚ Communities That Care Ltd (Australia). Email: john.toumbourou@deakin.edu.au

Mobile: 0419 582 889