Κλίμακα Κοινοτικής Προσαρμογής [ΚΠΠ-12]

 

Σκοπός Κλίμακας

Η κλίμακα έχει ως στόχο την αξιολόγηση της προσαρμογής των ατόμων που αντιμετωπίζουν χρόνια ψυχικά νοσήματα στην κοινωνία, όταν βρεθούν δηλαδή εκτός ψυχιατρικών μονάδων.

Ανάλυση Κλίμακας

Η κλίμακα κατασκευάστηκε από τον Μαδιανό και τους συνεργάτες του το 1988. Καλύπτονται 12 θέματα που αφορούν την κοινωνική, οικονομική και ευρύτερα την καθημερινή ζωή των ερωτηθέντων. Το δείγμα αποτελείται από 106 ασθενείς που αντιμετωπίζουν ψύχωση και έχουν παρακολουθηθεί για πέντε χρόνια. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις που λαμβάνονται βρίσκονται μεταξύ πολύ υψηλού και σημαντικά χαμηλού επιπέδου για το κάθε θέμα.

 

Βαθμολόγηση  και Στατιστική Ανάλυση

Η κάθε κατάσταση που εξετάζεται λαμβάνει βαθμολογία μεταξύ 1 και 4, με το 1 να υποδηλώνει πλήρη επάρκεια και το 4 έντονη ανεπάρκεια. Επομένως η συνολική βαθμολογία μπορεί να κυμαίνεται από 12 έως 48.

Εγκυρότητα Κλίμακας

Υπάρχει συσχέτιση της κλίμακας CAS-12 με την Κλίμακα Ολικής Εκτίμησης της Λειτουργικότητας. Οι συντελεστές συσχετίσεων για την πρώτη ομάδα ήταν r=0,56 και -0,54 κατά τους δύο ελέγχους που έγιναν αντίστοιχα, ενώ για την δεύτερη ομάδα ήταν r=-0,56 και -0,84.

Αξιοπιστία Κλίμακας

Δύο ανεξάρτητοι ερευνητές και ψυχίατροι εκτίμησαν την προσαρμογή στην κοινωνία που αφορούσε 30 τυχαίους ασθενείς από δύο ομάδες. Η συσχέτιση μεταξύ των δύο εκτιμήσεων τύπου interclass έδωσε μεγάλο συντελεστή ICC=0,63. Η συσχέτιση της βαθμολογίας για τον κάθε ασθενή που προέκυψε από την κλίμακα στην αρχή της έρευνας και στους ελέγχους Α και Β έφερε ως αποτέλεσμα τους συντελεστές r=0,91, 0,89 καθώς και 0,76 για την ομάδα Α και r=0,91, 0,89 και0,84 για την ομάδα Β. Η εσωτερική αξιοπιστία, τέλος, παρουσιάστηκε να είναι ικανοποιητική.

Βιβλιογραφία

Μ. Μαδιανός, Γ. Γουρνάς, Β. Τομαράς, Α. Καψάλη, Κ. Στεφανής (1988). Οικογενειακή Ατμόσφαιρα Χρόνιων Ψυχωτικών. Μια Προοπτική Διαχρονική Έρευνα. Εγκέφαλος, 25(4), 177-181


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!