Συμμετοχή της Κοινότητας [CI-6]

 

Ανάλυση

 

Η συμμετοχή στην κοινότητα αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την ανάπτυξη και τη συνοχή της κοινωνίας. Συμβάλλει στην οικοδόμηση ισχυρών δεσμών μεταξύ των μελών της κοινότητας, ενισχύοντας την αίσθηση του ανήκειν και της αλληλεγγύης. Μέσω της εθελοντικής εργασίας, της συμμετοχής σε τοπικές οργανώσεις και της υποστήριξης κοινωνικών πρωτοβουλιών, οι πολίτες μπορούν να συμβάλουν ενεργά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή τους. Επιπλέον, η ενεργή συμμετοχή στην κοινότητα ενισχύει τη δημοκρατία, καθώς οι πολίτες γίνονται πιο ενήμεροι για τα ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους και αποκτούν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις και τις ανησυχίες τους. Τέλος, η συμμετοχή στην κοινότητα προάγει την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την προσωπική ανάπτυξη, καθώς προσφέρει ευκαιρίες για εκπαίδευση, δικτύωση και συνεργασία με άλλους ανθρώπους.

 

Στόχος

 

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο για την κατεύθυνση και την επιτυχία σε κάθε πτυχή της ζωής. Ένας σαφής και καλά καθορισμένος στόχος λειτουργεί ως οδηγός, παρέχοντας κατεύθυνση και κίνητρο για τη λήψη αποφάσεων και την επίτευξη αποτελεσμάτων. Όταν οι άνθρωποι θέτουν στόχους, μπορούν να εστιάσουν τις προσπάθειές τους σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και να παρακολουθούν την πρόοδό τους με μετρήσιμο τρόπο. Αυτό βοηθά στην αποφυγή της αναβλητικότητας και στην ενίσχυση της παραγωγικότητας. Επιπλέον, οι στόχοι ενισχύουν την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση, καθώς η επίτευξή τους προσφέρει αίσθημα ολοκλήρωσης και επιτυχίας. Τέλος, η ύπαρξη στόχων προάγει την προσωπική ανάπτυξη, καθώς οι άνθρωποι αναγκάζονται να βγουν από τη ζώνη άνεσής τους, να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να υπερβούν τα όριά τους.

 

Βαθμονόμηση

 

Το ερωτηματολόγιο CI-6 αποτελείται από 6 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται ως εξής:

1= Καθόλου σαν εσένα έως 4= Πολύ σαν εσένα

 

Βιβλιογραφία

 

Oman‚ R. F.‚ Vesely‚ S.K.‚ McLeroy‚ K.R.‚ Harris-Wyatt‚ V.‚ Aspy‚ C.B.‚ Rodine‚ S. & Marshall‚ L. (2002). Reliability and validity of the youth asset survey. Journal of Adolescent Health (31)‚ 247-255.