Υποστήριξη Κοινότητας—Μελέτη Ανάπτυξης Νεολαίας του Σικάγο” [CSCYDS-4]

 

 

Ανάλυση

 

Η μελέτη “Community Support—Chicago Youth Development Study” επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της νεολαίας στο Σικάγο, με ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη από την κοινότητα. Σκοπός της μελέτης είναι να εξετάσει πώς διάφοροι παράγοντες της κοινότητας επηρεάζουν την ανάπτυξη των νέων, τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, η έρευνα αναλύει τη σημασία των τοπικών οργανισμών, των σχολείων, και των οικογενειών στη διαμόρφωση θετικών αποτελεσμάτων για τους νέους. Μέσω της συλλογής δεδομένων από διάφορες γειτονιές του Σικάγου, η μελέτη προσπαθεί να κατανοήσει καλύτερα τους μηχανισμούς που μπορούν να προάγουν την ευημερία και την πρόοδο των νέων σε κοινωνικά και οικονομικά μειονεκτούσες περιοχές. Τα αποτελέσματα της μελέτης αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των πολιτικών και των προγραμμάτων υποστήριξης της νεολαίας, με σκοπό την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη μείωση των ανισοτήτων.

 

Στόχος

 

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να κατανοήσει και να αναλύσει τον ρόλο που παίζουν οι κοινότητες στην ανάπτυξη των νέων στο Σικάγο. Συγκεκριμένα, η έρευνα στοχεύει να εντοπίσει πώς οι τοπικοί οργανισμοί, τα σχολεία και οι οικογένειες μπορούν να συμβάλουν στην προαγωγή θετικών ακαδημαϊκών, κοινωνικών και ψυχολογικών αποτελεσμάτων για τους νέους. Μέσω αυτής της ανάλυσης, η μελέτη φιλοδοξεί να προσφέρει χρήσιμες γνώσεις και δεδομένα που θα βοηθήσουν στη διαμόρφωση αποτελεσματικών πολιτικών και προγραμμάτων υποστήριξης, με τελικό σκοπό την ενίσχυση της ευημερίας και την μείωση των ανισοτήτων στις κοινότητες του Σικάγου.

 

Βαθμονόμηση

 

Το ερωτηματολόγιο CSCYDS-4 αποτελείται από 4 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται με τα εξής:

Πολύ συμφωνώ = 1
Συμφωνώ = 2
Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ = 3
Διαφωνώ = 4
Πολύ διαφωνώ = 5

 

Βιβλιογραφία

 

Tolan PH‚ Gorman-Smith D‚ Henry DB. Chicago Youth Development Study Community and Neighborhood Measure: construction and reliability technical report. Families and Communities Research Group‚ Department of Psychiatry‚ The University of Illinois at Chicago‚ 2001.