Κλίμακα Εμμονοφαγίας [CES-8]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα Εμμονοφαγίας [CES-8] είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για να μετρήσει το επίπεδο εμμονής στην τροφή ή την τάση για εμμονοφαγία. Περιλαμβάνει μια σειρά από ερωτήσεις ή δηλώσεις που αξιολογούν τη συμπεριφορά του ατόμου σχετικά με την τροφή και την αντίληψή του για την επίδρασή της στη ζωή του. Η χρήση της Κλίμακας Εμμονοφαγίας μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να γνωρίσουν και να κατανοήσουν καλύτερα τη σχέση τους με την τροφή και να λάβουν μέτρα για τη διαχείριση της εμμονοφαγίας, εάν αυτό είναι απαραίτητο. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ερευνητικό πλαίσιο για να μελετηθεί η συσχέτιση μεταξύ εμμονοφαγίας και διαφόρων παραγόντων υγείας και ευεξίας.

 

Στόχος

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να παρέχει ένα μέτρο το οποίο θα καταγράφει το επίπεδο εμμονής στην τροφή και την ανίχνευση τυχόν συμπτωμάτων διαταραχής διατροφής που μπορεί να παρουσιάζει κάποιο άτομο.

 

Βαθμονόμηση Κλίμακας

Η κλίμακα CES-8 αποτελείται από 8 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται με τα εξής:

 

a=Ποτέ

b=Μία ή δύο φορές τον χρόνο

c=Μία φορά τον μήνα

d=Μία φορά την εβδομάδα

e=Περισσότερες από μία φορά την εβδομάδα

 

Βιβλιογραφία

Fischer‚ Joel.‚ Corcoran‚ Kevin J. (2007). Measures for Clinical Practice and research: A sourcebook. (4th ed.). NY. Oxford University Pr. Vol. 1‚ Page (s): 500-501.

 

Kagan‚ D. M.‚ & Squires‚ R. L. (1984). Compulsive eating‚ dieting‚ stress‚ and hostility among college students. Journal of College Student Personnel‚ 25(3)‚ 213-220.

Kagan‚ D. M.‚ Squires‚ R. L. (1984). Eating disorders among adolescents: patterns and prevalence. Adolescence. 19 (73)‚ 15–29.

Kagan‚ D. M.‚ and Squires‚ R. L. (1984). Compulsive Eating Scale (CES). In Fischer‚ Joel.‚ Corcoran‚ Kevin J. (2007). Measures for Clinical Practice and research: A sourcebook. (4th ed.). NY. Oxford University Pr. Vol. 1‚ Page (s): 500-501.

Mostafavi‚ S. A.‚ Keshavarz‚ S. A.‚ Mohammadi‚ M. R.‚ Hosseini‚ S.‚ Eshraghian‚ M. R.‚ Hosseinzadeh‚ P.‚ Chamari‚ M.‚ Sari‚ Z.‚ Akhondzadeh‚ S. (2016). Reliability and Validity of the Persian Version of Compulsive Eating Scale (CES) in Overweight or Obese Women and Its Relationship with Some Body Composition and Dietary Intake Variables. Iranian Journal of Psychiatry‚ 11(4)‚ 250-256.