Κλίμακα Αξιολόγησης Άγχους για Υπολογιστές [CARS]

 

Σύντομη Περιγραφή

 

Η Κλίμακα Αξιολόγησης Άγχους για Υπολογιστές (Computer Anxiety Rating Scale) είναι ένα ερωτηματολόγιο που σχεδιάστηκε για να μετρήσει τα επίπεδα άγχους που βιώνουν τα άτομα όταν χρησιμοποιούν υπολογιστές και τεχνολογικά μέσα. Το εργαλείο αυτό εξετάζει διάφορες πτυχές του άγχους που σχετίζονται με την τεχνολογία, όπως ο φόβος αποτυχίας, η αβεβαιότητα κατά τη χρήση τεχνολογικών συστημάτων και η αρνητική διάθεση απέναντι στους υπολογιστές.

 

Στόχος

 

Ο στόχος της κλίμακας είναι να κατανοήσει και να μετρήσει τον βαθμό άγχους που προκαλείται από τη χρήση υπολογιστών, προκειμένου να βοηθήσει στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών και υποστηρικτικών προγραμμάτων που θα μειώσουν αυτό το άγχος και θα βελτιώσουν την εμπιστοσύνη και την ικανότητα των ατόμων στη χρήση τεχνολογίας.

 

Βαθμονόμηση

 

Οι απαντήσεις βαθμολογούνται σε μια κλίμακα Likert, συνήθως από 1 (καθόλου) έως 5 (πάρα πολύ). Οι συνολικές βαθμολογίες υπολογίζονται προσθέτοντας τις βαθμολογίες όλων των ερωτήσεων, με υψηλότερες βαθμολογίες να υποδεικνύουν μεγαλύτερο επίπεδο άγχους για τους υπολογιστές.

 

Βιβλιογραφία

 

Teo, T. (2008). “Pre-service teachers’ attitudes towards computer use: A Singapore survey”. Australasian Journal of Educational Technology, 24(4), 413-424.