Κλίμακα Ικανοποίησης από την Αξιολόγηση [CLAS-5]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η αντιληπτή γενική ικανοποίηση με τη ζωή κρίνεται γενικά ότι είναι άνω του μέσου. Οι Lavallee και συνεργάτες (2007), στη μελέτη τους, αναφέρουν ότι η μέση ικανοποίηση της ζωής του αγγλοαμερικανού μπορεί να περιγραφεί πιο ακριβώς ως ουδέτερη. Το CLAS είναι ένα μέτρο που αναπτύχθηκε για να αξιολογήσει την ικανοποίηση από τη ζωή με σκοπό να κατανοήσει καλύτερα τις διαφορές στην υποκειμενική ευημερία.

 

Στόχος

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να αξιολογήσει την ικανοποίηση, την ευημερία και τις αντιφάσεις με τον εαυτό για να παράσχει μια συνολική ένδειξη της ικανοποίησης από ζωή και της υποκειμενικής ευημερίας.

 

 

 

Βαθμονόμηση Κλίμακας

Η Κλίμακα CLAS-5 αποτελείται από 5 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται σε μια κλίμακα Likert 7 απαντήσεων:

1 = διαφωνώ απολύτως,

2 = διαφωνώ,

3 = ελαφρώς διαφωνώ,

4 = ουδέτερος,

5 = ελαφρώς συμφωνώ,

6 = συμφωνώ,

7 = συμφωνώ απολύτως.

 

 

Βιβλιογραφία

Lavallee, L. F., Hatch, P. M., Michalos, A. C., & McKinley, T. (2007). Development of the contentment with life assessment scale (CLAS): Using daily life experiences to verify levels of self-reported life satisfaction. Social Indicators Research, 83, 201-244.