Έντυπο Αντιμετώπισης [CI-60]

 

Ανάλυση

Το Έντυπο Αντιμετώπισης (COPE Inventory) είναι ένα πολυδιάστατο έντυπο αντιμετώπισης που αξιολογεί τους διάφορους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι αντιδρούν στο άγχος. Πέντε κλίμακες (τέσσερα στοιχεία η καθεμία) μετρούν έννοιες διακριτικές πτυχές της αντιμετώπισης προβλημάτων (ενεργός αντιμετώπιση, σχεδιασμός, καταπίεση ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων, ανακράτηση αντιμετώπισης, αναζήτηση εργαλείων κοινωνικής υποστήριξης); πέντε κλίμακες μετρούν πτυχές που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως αντιμετώπιση ενδοσυναισθηματικών προβλημάτων (αναζήτηση συναισθηματικής κοινωνικής υποστήριξης, θετική ερμηνεία, αποδοχή, αρνητική άρνηση, αναζήτηση στη θρησκεία); και τρεις κλίμακες μετρούν αντιμετωπιστικές απαντήσεις που ενδεχομένως να είναι λιγότερο χρήσιμες (επικέντρωση και εκφόρτιση συναισθημάτων, συμπεριφορική αποστασιοποίηση, νοητική αποστασιοποίηση).

 

Στόχος

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να αξιολογήσει τους διάφορους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι αντιδρούν στο άγχος.

 

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το ερωτηματολόγιο CI-60 αποτελείται από 60 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται στα εξής:

1=Συνήθως δεν το κάνω καθόλου

2=Συνήθως το κάνω λίγο

3=Συνήθως το κάνω με μέτρο

4=Συνήθως το κάνω πολύ

 

Βιβλιογραφία

Carver, C. S., Scheier, M. F., & Weintraub, J. K.  (1989).  Assessing coping strategies:  A theoretically based approach.   Journal of Personality and Social Psychology, 56, 267-283.