Ερωτηματολόγιο COPE Inventory [CIQ-60]

 

Ανάλυση 

 

Το COPE Inventory είναι ένα ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των στρατηγικών αντιμετώπισης που υιοθετούν τα άτομα σε στρεσογόνες καταστάσεις. Αποτελείται από 14 υποκλίμακες, καθεμία από τις οποίες μετρά διαφορετικές στρατηγικές αντιμετώπισης, όπως η ενεργητική αντιμετώπιση, ο σχεδιασμός, η θετική αναδιαμόρφωση, η αποδοχή, το χιούμορ, η θρησκεία, η χρήση συναισθηματικής και πρακτικής υποστήριξης, η αυτοαπόσπαση, η άρνηση, η χρήση ουσιών, η συμπεριφορική αποστασιοποίηση, η εκτόνωση και η αυτομομφή. Κάθε δήλωση στο ερωτηματολόγιο αξιολογείται σε μια κλίμακα Likert 4 βαθμών, από “1 = Δεν το κάνω καθόλου” έως “4 = Το κάνω πολύ συχνά”. Η ανάλυση των απαντήσεων περιλαμβάνει τον υπολογισμό των συνολικών βαθμολογιών για κάθε υποκλίμακα, παρέχοντας έτσι μια ολοκληρωμένη εικόνα των μηχανισμών που χρησιμοποιεί το άτομο για να διαχειριστεί το άγχος και τις δυσκολίες. Αυτή η πληροφορία είναι πολύτιμη για τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, καθώς μπορεί να καθοδηγήσει την ανάπτυξη και εφαρμογή παρεμβάσεων που στοχεύουν στη βελτίωση της ανθεκτικότητας και της συνολικής ψυχικής ευεξίας του ατόμου.

 

Στόχος

 

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να αξιολογήσει τις διαφορετικές στρατηγικές αντιμετώπισης που χρησιμοποιούν τα άτομα όταν αντιμετωπίζουν στρεσογόνες καταστάσεις. Μέσα από την καταγραφή και ανάλυση των απαντήσεων, το ερωτηματολόγιο επιτρέπει στους επαγγελματίες ψυχικής υγείας να κατανοήσουν καλύτερα τους μηχανισμούς αντιμετώπισης που υιοθετούν τα άτομα. Αυτή η κατανόηση είναι κρίσιμη για την παροχή στοχευμένης υποστήριξης και την ανάπτυξη εξατομικευμένων παρεμβάσεων που ενισχύουν την ψυχική ανθεκτικότητα και ευεξία. Επιπλέον, το COPE Inventory υποστηρίζει ερευνητικές προσπάθειες που εξετάζουν τη σχέση μεταξύ στρατηγικών αντιμετώπισης και ψυχολογικών εκβάσεων, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της κατανόησης και της διαχείρισης του άγχους και των δυσκολιών στην καθημερινή ζωή.

 

Βαθμονόμηση 

 

Το Ερωτηματολόγιο CIQ-60 αποτελείται από 60 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται με τα εξής: 

1 = Συνήθως δεν το κάνω καθόλου

2 = Συνήθως το κάνω λίγο

3 = Συνήθως το κάνω μέτρια

4 = Συνήθως το κάνω πολύ

 

Βιβλιογραφία 

 

Carver, C. S., Scheier, M. F., & Weintraub, J. K.  (1989).  Assessing coping strategies:  A theoretically based approach.   Journal of Personality and Social Psychology, 56, 267-283.