Κλίμακα Εκτίμησης των Στρατηγικών Αντιμετώπισης του Στρες [ΚΕΣΑΣ-20]

 

Σκοπός κλίμακας

Στόχος της κλίμακας είναι να μετρήσει τις στρατηγικές αντιμετώπισης του στρες των εφήβων.

Ανάλυση κλίμακας

Η κλίμακα [CASQ-20] κατασκευάστηκε από την Seiffge-Krenke το 1995 κι αποτελείται από 20 προτάσεις, που έχουν να κάνουν με τους διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης του στρες από τους εφήβους σε θέματα όπως η σχέση τους με την οικογένεια, οι διαφυλικές σχέσεις κ.λπ. Οι προτάσεις αυτές χωρίζονται σε 3 υποκατηγορίες: α) απόσυρση-παραίτηση β) ενεργητική αντιμετώπιση προβλήματος  γ) γνωστική αντιμετώπιση προβλήματος.

 

Βαθμολόγηση και στατιστική ανάλυση

Η κάθε πρόταση βαθμολογείται βάση μιας κλίμακας 9 διαβαθμίσεων από 0 (η στρατηγική δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ) έως 8 (η στρατηγική χρησιμοποιήθηκε σε όλους τους τομείς). Η τελική βαθμολογία βγαίνει από τον υπολογισμό του μέσου όρου κάθε υποκατηγορίας. Υψηλότερη βαθμολογία σημαίνει και πιο συχνή χρήση της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Εγκυρότητα

Η Seiffge-Krenke έλεγξε την εγκυρότητα της μέσω συσχέτισης με άλλες διεθνής κλίμακες.

Αξιοπιστία

Ο δείκτης εσωτερικής συνέπειας (Cronbach’s a) έδειξε χαμηλή αξιοπιστία με 0,59.

Βιβλιογραφία

Cicognani, E. (2011). Coping strategies with minor stressors in adolescence: Relationships with social support, self‐efficacy, and psychological well‐being. Journal of Applied social psychology41(3), 559-578.

Seiffge-Krenke, I., & Shulman, S. (1993). Stress, coping and relationships in adolescence.

Williams, M. (2019). Finding My Superpowers: Developing a Coping Skills Method Using Art Therapy as an Intervention for Children and Adolescents with Mood Disorders.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!