Ερωτηματολόγιο Αντιμετώπισης Στρεσογόνων Καταστάσεων [CISS-21]

Ανάλυση 

 

Το Ερωτηματολόγιο Αντιμετώπισης Στρεσογόνων Καταστάσεων (Coping Inventory for Stressful Situations – CISS) είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των στρατηγικών αντιμετώπισης που υιοθετούν τα άτομα όταν αντιμετωπίζουν στρεσογόνες καταστάσεις. Το CISS χωρίζεται σε τρεις κύριες διαστάσεις: την αντιμετώπιση με εστίαση στο έργο (task-oriented coping), την αντιμετώπιση με εστίαση στο συναίσθημα (emotion-oriented coping), και την αντιμετώπιση με εστίαση στην απόσπαση προσοχής (avoidance-oriented coping).

 

Στόχος

 

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να αξιολογήσει τις διαφορετικές στρατηγικές αντιμετώπισης που υιοθετούν τα άτομα όταν αντιμετωπίζουν στρεσογόνες καταστάσεις. Συγκεκριμένα, το ερωτηματολόγιο επιδιώκει να καταγράψει και να αναλύσει τρεις κύριες διαστάσεις αντιμετώπισης: την αντιμετώπιση με εστίαση στο έργο, την αντιμετώπιση με εστίαση στο συναίσθημα και την αντιμετώπιση με εστίαση στην απόσπαση προσοχής. Με αυτόν τον τρόπο, το CISS βοηθά τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας να κατανοήσουν καλύτερα τους μηχανισμούς που χρησιμοποιούν τα άτομα για να διαχειριστούν το άγχος και τις δυσκολίες τους. 

 

Βαθμονόμηση 

 

Το Ερωτηματολόγιο CISS-21 αποτελείται από 21 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται σε μια κλίμακα Likert 5 βαθμών με το 1= Καθόλου  και το 5= Πάρα πολύ

 

Βιβλιογραφία 

 

Parker JDA‚ Endler NS. Coping with coping assessment: a critical review. Eur J Pers 1992; 6:321-344.

Calsbeek‚ H.‚ Rijken‚ M.‚ Bekkers‚ M.J.T.M.‚ Berge Henegouwen‚ G.P. van‚ Dekker‚ J. Coping in adolescents and young adults with chronic digestive disorders: impact on school and leisure activities. Psychology & Health: 2006‚ 21(4)‚ 447-462

Calsbeek H‚ Rijken M‚ Henegouwen GPB‚ Dekker J. Factor structure of the Coping Inventory for Stressful Situations (CISS-21) in adolescents and young adults with chronic digestive disorders: In Calsbeek H (editor). The Social Position of Adolescents and Young Adults with Chronic Digestive Disorders. Utrecht: Nivel‚ 2003‚ 83-103