Τεστ Γνώσεων Δεξιοτήτων Αντιμετώπισης  [CSKT-12]

Ανάλυση 

 

Το Τεστ Γνώσεων Δεξιοτήτων Αντιμετώπισης (Coping Skills Knowledge Test) είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της κατανόησης και των γνώσεων των ατόμων σχετικά με τις στρατηγικές αντιμετώπισης που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση του άγχους και των στρεσογόνων καταστάσεων. Το τεστ περιλαμβάνει μια σειρά από ερωτήσεις που εξετάζουν την επίγνωση των συμμετεχόντων σχετικά με διάφορες δεξιότητες αντιμετώπισης, όπως η επίλυση προβλημάτων, η συναισθηματική ρύθμιση και η αναζήτηση υποστήριξης. Οι απαντήσεις αξιολογούνται για να διαπιστωθεί το επίπεδο γνώσεων των ατόμων σε αυτές τις περιοχές.

 

Στόχος 

 

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να μετρήσει την επίγνωση και την κατανόηση των ατόμων σχετικά με τις στρατηγικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αντιμετωπίσουν το άγχος και τις δυσκολίες. Με τη βοήθεια αυτού του τεστ, οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας μπορούν να εντοπίσουν ελλείψεις στη γνώση των ατόμων και να παρέχουν στοχευμένη εκπαίδευση και υποστήριξη για την ανάπτυξη αποτελεσματικών δεξιοτήτων αντιμετώπισης. Επιπλέον, το τεστ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ερευνητικά πλαίσια για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα εκπαιδευτικών προγραμμάτων και παρεμβάσεων που στοχεύουν στην ενίσχυση των δεξιοτήτων αντιμετώπισης.

 

Βαθμονόμηση 

 

Το Ερωτηματολόγιο CSKT-12  αποτελείται από 12 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής: 

1 = Καθόλου Αληθές [για μένα]  

5 = Απόλυτα Αληθές [για μένα]

 

Βιβλιογραφία

 

Macdonald. John‚ Turner. Nigel‚ Somerset. Matthew. (2008). Life Skills‚ Mathematical Reasoning and Critical Thinking: Curriculum for the Prevention of Problem Gambling. Final Report to the Ontario Problem Gambling Research Centre. Centre for Addiction and Mental Health.

Endler‚ Norman S.‚ Parker‚ James D.A.‚ (1990) Coping Inventory for Stressful Situations (CISS) USA: Multi-Health Systems