Επίλυση διενέξεων -Δείκτης ατομικών προστατευτικών παραγόντων [CRIPFI-12]

 

Ανάλυση

Ο δείκτης ατομικών προστατευτικών παραγόντων CRIPFI-12 (Conflict Resolution Inventory for Personal Protective Factors) είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση και τη διαχείριση διενέξεων. Περιλαμβάνει μια σειρά από ερωτήσεις που αναφέρονται σε διάφορους προστατευτικούς παράγοντες, οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο ένα άτομο αντιμετωπίζει και επιλύει τις διαφορές και τις διαμάχες.

Οι λεπτομέρειες για τον CRIPFI-12 περιλαμβάνουν την αξιολόγηση των εξής παραγόντων:

  1. Ελάχιστη δυσκολία στην επίλυση διενέξεων: Αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να επιλύει διαφορές με ελάχιστη δυσκολία και ενόχληση.
  2. Ευελιξία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων: Αυτός ο παράγοντας αξιολογεί την ικανότητα του ατόμου να προσαρμόζεται σε νέες και απρόβλεπτες καταστάσεις και να αντιμετωπίζει προβλήματα με ευελιξία.
  3. Αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση: Παραπέμπει στην ικανότητα του ατόμου να εκτιμά τις δικές του δυνατότητες και να έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του κατά την αντιμετώπιση προβλημάτων.
  4. Δεξιότητες επικοινωνίας: Αυτός ο παράγοντας αξιολογεί την ικανότητα του ατόμου να επικοινωνεί αποτελεσματικά και να εκφράζει τις ανάγκες και τις απόψεις του με σαφήνεια.
  5. Χαλάρωση και αυτοενδυνάμωση: Αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να ηρεμεί και να αυτοδιοικείται σε καταστάσεις πίεσης ή έντασης.
  6. Ευεργετική εκμετάλλευση των σχέσεων: Αυτός ο παράγοντας αξιολογεί την ικανότητα του ατόμου να χρησιμοποιεί τις σχέσεις του με άλλους για να βοηθήσει στην επίλυση διενέξεων.

Κάθε παράγοντας αξιολογείται μέσω ερωτηματικών, και η συνολική απόδοση του ατόμου υπολογίζεται με βάση τις απαντήσεις του σε αυτά τα ερωτηματικά. Αυτός ο δείκτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παράσχει πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο προστασίας και τις δεξιότητες επίλυσης διενέξεων ενός ατόμου.

 

Στόχος

Ο βασικός στόχος του δείκτη CRIPFI-12 είναι να παρέχει ένα πλαίσιο αξιολόγησης των προστατευτικών παραγόντων που επηρεάζουν την επίλυση διενέξεων. Αυτός ο δείκτης βοηθά στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα άτομα αντιμετωπίζουν και επιλύουν διαφορές και διαμάχες, καθώς και στην αναγνώριση των δεξιοτήτων που χρειάζονται για αποτελεσματική επίλυση των διαφορών. Μέσω της αξιολόγησης αυτών των παραγόντων, ο στόχος είναι να δοθεί ένας πλήρης εικονικός όγκος των δεξιοτήτων και των ατομικών χαρακτηριστικών που συνδέονται με την επίλυση διενέξεων. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να παρατηρηθεί πώς οι άνθρωποι αντιδρούν σε διάφορες καταστάσεις σύγκρουσης και πώς μπορούν να αναπτύξουν προστατευτικούς παράγοντες για την αποτελεσματική διαχείρισή τους. Επιπλέον, ο δείκτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης ή παρέμβασης για τη βελτίωση των δεξιοτήτων επίλυσης διενέξεων και την ενίσχυση των προστατευτικών παραγόντων σε άτομα ή ομάδες.

 

Βαθμονόμηση

Το ερωτηματολόγιο CRIPFI-12 αποτελείται από 12 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής:

ΝΑΙ! = 1

ναι = 2

όχι = 3

ΟΧΙ! = 4

 

Βιβλιογραφία

Phillips J‚ Springer F. Extended National Youth Sports Program 1991-1992 evaluation highlights

part two: (IPFI) and risk assessment study. Report prepared for theNational Collegiate Athletic Association. Sacramento‚ CA: EMT Associates‚ 1992.

 Springer‚ J.F. & Phillips‚ J. (1997). (IPFI): A Measure of  Adolescent Resiliency. Folsom‚ CA: EMT Associates‚ Inc.