Κλίμακα διαφυλετικής ταυτότητας [CRIS-40]

 

Ανάλυση κλίμακας

Η κλίμακα διαφυλετικής ταυτότητας είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται στην κοινωνιολογία και την ψυχολογία για να μετρήσει το βαθμό με τον οποίο οι άνθρωποι ταυτίζονται με την ομάδα τους σε σχέση με την εθνοτική καταγωγή τους. Η κλίμακα συνήθως περιλαμβάνει μια σειρά δηλώσεων ή ερωτήσεων που ζητούν από τους ανθρώπους να αξιολογήσουν τον βαθμό που αισθάνονται συνδεδεμένοι με την εθνοτική ομάδα τους. Αυτές οι δηλώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν ζητήματα όπως η αναγνώριση με τα εθνοπολιτιστικά χαρακτηριστικά της ομάδας, η σημασία της εθνοτικής ταυτότητας στη ζωή τους, η συμμετοχή σε εθνοπολιτιστικές εκδηλώσεις και κοινοτικές δραστηριότητες, και η αντίληψή τους για την ανάγκη προστασίας και διατήρησης της εθνοτικής κληρονομιάς. Με βάση τις απαντήσεις που δίνουν οι συμμετέχοντες, μπορεί να δημιουργηθεί ένας βαθμολογικός πίνακας που αντιπροσωπεύει τον βαθμό της διαφυλετικής ταυτότητάς τους. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο για την κατανόηση του πώς οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους σε σχέση με την εθνοτική τους ταυτότητα και πώς αυτή επηρεάζει τη συμπεριφορά και τις αντιλήψεις τους.

 

Στόχος

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να παρέχει ένα πλαίσιο για τη μέτρηση του βαθμού στον οποίο οι άνθρωποι αναγνωρίζουν, αξιολογούν και συνδέονται με την εθνοτική τους ταυτότητα. Μέσω αυτής της κλίμακας, οι ερευνητές μπορούν να μελετήσουν τον τρόπο με τον οποίο η εθνοτική ταυτότητα επηρεάζει τις στάσεις, τις πεποιθήσεις και τη συμπεριφορά των ανθρώπων.

 

Βαθμονόμηση

Η κλίμακα CRIS-40 αποτελείται από 40 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής: 0 = Διαφωνώ απόλυτα, 1 = Διαφωνώ, 2 = Διαφωνώ Εν μέρει, 3 = Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 4 = Συμφωνώ εν μέρει, 5 = Συμφωνώ, 6 = Συμφωνώ απόλυτα

 

Βιβλιογραφία

Vandiver‚ B. J.‚ Cross‚ W. E.‚ Jr.‚ Fhagen-Smith‚ P. E.‚ Worrell‚ F. C.‚ Swim‚ J.‚ & Caldwell‚ L. (2000). The Cross Racial Identity Scale. State College‚ PA: Author.

Cross Jr‚ W. E.‚ & Vandiver‚ B. J. (2001). Nigrescence theory and measurement: introducing the cross racial identity scale (CRIS). In Ponterotto‚ J‚ G.‚ Casas‚ J‚ M.‚ Suzuki‚ L‚ A.‚ & Alexander‚ C‚ M. (Eds)‚ Handbook of Multicultural Counseling (2nd ed.). (pp. 371- 393). Thousand Oaks‚ CA: Sage Publications.

Vandiver‚ B. J.‚ Worrell‚ F‚ C.‚ Fhagen-Smith‚ P‚ E.‚ & Cross‚ W‚ E. (2002). Validating the cross racial identity scale. Journal of Counseling Psychology‚ 49(1)‚ 71-85.

Worrell‚ F. C.‚ Vandiver‚ B. J.‚ & Cross‚ W. E.‚ Jr.‚ (2004). The cross racial identity scale: technical manual – 2nd. edition. Berkeley‚ CA: Author.

Vandiver‚ B. J.‚ Worrell‚ F‚ C.‚ Fhagen-Smith‚ P‚ E.‚ & Cross‚ W‚ E. (2004). Reliability and Structural Validity of Cross Racial Identity Scale Scores in a Sample of African American Adults. Journal of Black Psychology‚ 30(4)‚ 489-505.

Worrell‚ F‚ C.‚ Vandiver‚ B. J.‚Fhagen-Smith‚ P‚ E.‚ & Cross‚ W‚ E. (2006).Generalizing Nigrescence Profiles: Cluster Analyses of Cross Racial Identity Scale (CRIS) Scores in Three Independent Samples. Counseling Psychologist‚ 34(4)‚ 519-547.

Worrell‚ F‚ C.‚ & Watson‚ S. (2008). A confirmatory factor analysis of cross racial identity scale (CRIS) Scores: testing the expanded nigrescence model. Educational and Psychological Measurement‚ 68‚ 1041-1058.

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!