Απόθεμα στυλ επίλυσης διενέξεων [CRSI-16]

 

 

Ανάλυση

Το απόθεμα στυλ επίλυσης διενέξεων (Conflict Resolution Styles Inventory – CRSI-16) είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για να μελετηθούν οι διάφορες προσεγγίσεις που ένα άτομο χρησιμοποιεί κατά την επίλυση διαφορών ή διενέξεων. Το CRSI-16 αξιολογεί 16 διαφορετικά στυλ επίλυσης διαφορών, τα οποία μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τέσσερις βασικές κατηγορίες:

  1. Συνεργατικά: Στυλ που υποδηλώνουν υψηλό βαθμό αλληλεπίδρασης και συνεργασίας με τον άλλον στον εντοπισμό λύσεων.
  2. Αποφευκτικά: Άτομα που προτιμούν να αποφύγουν τις διαφορές και τις διενέξεις παρά να τις αντιμετωπίσουν.
  3. Επιθετικά: Άτομα που τείνουν να αντιμετωπίζουν τις διαφορές με επιθετικό τρόπο, επιβάλλοντας τις δικές τους απόψεις.
  4. Επισυναπτικά: Άτομα που προσπαθούν να βρουν λύσεις που να ικανοποιούν και τις δύο πλευρές, είτε μέσω συμβιβασμού είτε μέσω επικοινωνίας και ανταλλαγής ιδεών.

Κάθε άτομο μπορεί να έχει προτίμηση για ένα ή περισσότερα από αυτά τα στυλ επίλυσης διαφορών, ανάλογα με την προσωπικότητα, τις εμπειρίες και το περιβάλλον του. Η αναγνώριση των προτιμώμενων στυλ επίλυσης διαφορών μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη καλών πρακτικών επικοινωνίας και συνεργασίας σε ομαδικά περιβάλλοντα.

 

Στόχος

Ο στόχος του CRSI-16 είναι να παρέχει ένα πλαίσιο για την κατανόηση των διαφορετικών στυλ επίλυσης διαφορών που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι. Μέσω της αξιολόγησης των προτιμώμενων στυλ επίλυσης διαφορών ενός ατόμου, μπορούν να εντοπιστούν οι προτιμήσεις του και να αναδειχθούν πιθανές προκλήσεις ή ανάγκες για εκπαίδευση ή ανάπτυξη. Ο στόχος είναι επίσης να δημιουργηθεί ευαισθητοποίηση σχετικά με τις διαφορετικές προσεγγίσεις στην επίλυση διαφορών και να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη ικανοτήτων επικοινωνίας και διαχείρισης των συγκρούσεων. Μέσω της κατανόησης των διαφορετικών στυλ, οι άνθρωποι μπορούν να βελτιώσουν τις ικανότητές τους στην αντιμετώπιση διαφορών με αποτελεσματικό τρόπο και να προάγουν την εποικοδομητική συνεργασία και τον εποικοδομητικό διάλογο.

 

Βαθμονόμηση

Το ερωτηματολόγιο CRSI-16 αποτελείται από 16 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής:

Ποτέ, σπάνια, μερικές φορές, συχνά, όλη την ώρα

 

Βιβλιογραφία

Kurdek‚ L. A. (1994). Conflict resolution styles in gay‚ lesbian‚ heterosexual nonparent‚ and heterosexual parent couples. Journal of Marriage and Family‚ 56(3)‚ 705-722.

Kurdek‚ L. A. (1995). Predicting changes in marital satisfaction from husbands’ and wives’ conflict resolution styles. Journal of Marriage and the Family‚ 57‚ 153-164

Kurdek‚ L. A. (1997). Relation between neuroticism and dimensions of relationship commitment: Evidence from gay‚ lesbian‚ and heterosexual couples. Journal of Family Psychology‚ 11‚ 109-134.

Kurdek‚ L. A. (1998). Relationship outcomes and their predictors: Longitudinal evidence from heterosexual married‚ gay cohabiting‚ and lesbian cohabiting couples. Journal of Marriage and the Family‚ 60‚ 553568

Kurdek‚ L. A. (2007). Avoidance motivation and commitment in heterosexual‚ gay male‚ and lesbian partners. Personal Relationships‚ 14(2)‚ 291-306.

German‚ Nicole Marie. (2013). Assessment of Disharmony and Disaffection. Auburn University. Doctoral thesis.

Henson‚ R. K. (2001). Understanding internal consistency reliability estimates: A conceptual primer on coefficient alpha. Measurement and Evaluation in Counseling and Development‚ 34‚ 177-189.

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!