Κλίμακα πολιτιστικής απόστασης [CDS-10]

 

 

Ανάλυση κλίμακας

Η κλίμακα πολιτιστικής απόστασης είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για να μετρήσει το βαθμό διαφορετικών πολιτισμών μεταξύ τους. Αυτή η κλίμακα αξιολογεί το πόσο διαφορετικά είναι δύο πολιτισμοί σε θέματα όπως η γλώσσα, οι παραδόσεις, οι αξίες, οι πεποιθήσεις και άλλες πτυχές του πολιτισμού. Η κλίμακα αυτή βοηθά στην κατανόηση των πολιτιστικών διαφορών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλούς τομείς, όπως στη διαπολιτισμική επικοινωνία, την εκπαίδευση, το μάρκετινγκ, και τη διεθνή συνεργασία. Οι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την πολιτιστική απόσταση περιλαμβάνουν την ιστορική, γεωγραφική, θρησκευτική, και κοινωνική ποικιλομορφία. Συνεπώς, η κλίμακα αυτή αποτελεί ένα εργαλείο που διευκολύνει την κατανόηση των πολιτισμικών διαφορών και τη διαχείριση των διαπολιτισμικών σχέσεων.

Στόχος

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να παρέχει ένα μέτρο για την αξιολόγηση των πολιτισμικών διαφορών μεταξύ διαφορετικών ομάδων ή κοινοτήτων. Μέσω αυτού του μέτρου, μπορούν να αναγνωριστούν οι περιοχές όπου υπάρχουν μεγαλύτερες διαφορές στον πολιτισμό και συνεπώς πιθανότερα να προκύψουν προκλήσεις στις διαπολιτισμικές επικοινωνίες ή συνεργασίες. Επιπλέον, η κλίμακα αυτή βοηθάει στην ανάπτυξη στρατηγικών για την αντιμετώπιση αυτών των διαφορών και στην ενθάρρυνση του διαπολιτισμικού διαλόγου και της κατανόησης. Συνολικά, ο στόχος είναι η προώθηση της αμοιβαίας συνεργασίας, κατανόησης και αλληλοσεβασμού ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς.

 

Βαθμονόμηση κλίμακας

Η κλίμακα CDS-10 αποτελείται από 10 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής: 0 = Δεν διαφέρει από τις ΗΠΑ‚ 1 = Λίγο διαφορετικό‚ 2 = Κάποια διαφορά‚ 3 = Πολύ διαφορετικό‚ 4 = Εξαιρετικά διαφορετικό.

 

Βιβλιογραφία

Babiker‚ I.‚ Cox‚ J.‚ & M.C.‚ M. (1980). The measurement of Cultural Distance and its relation to medical consultations‚ symptomatology and examination performance of overseas students at Edinburg University. Social Psychiatry‚ 15‚ 109–116.

Shenoy‚ Uma A. 1996. In Moving to a New Country: Children and Adolescent’s Adaptation. Virginia Polytechnic Institute. masters Thesis