Καταγραφή Περιέργειας και Ενεργητικής Διερεύνησης [CEI-7]

Curiosity and Exploration Inventory [CEI-7]

 

Ανάλυση Κλίμακας και Στόχος Κλίμακας 

Η Κλίμακα καταγραφής Περιέργειας και Ενεργητικής Διευρεύνησης (Curiosity and Exploration Inventory [CEI-7] ) δημιουργήθηκε το 2004 από τους Αμερικανούς συγγραφείς Kashdan, Rose, Fincham του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης του τμήματος Ψυχολογίας. Στόχος της δημιουργίας της κλίμακας είναι η καταγραφή Περιέργειας και Ενεργητικής Διερεύνησης με σκοπό, να εξυπηρετήσει στην αποτύπωση της ανάγκης του ατόμου να αποκομίσει καινούργιες εμπειρίες και να αποκτήσει νέες γνώσεις και πληροφορίες. Η περιέργεια είναι μια ισχυρή πτυχή των ανθρώπινων κινήτρων και ένα από τα θεμελιώδη πλεονεκτήματα της προσωπικότητας που μελετώνται από τους ψυχολόγους (Peterson & Seligman, 2004- Reiss, 2000).

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων και Στατιστική Ανάλυση

Η Κλίμακα Περιέργειας και Ενεργητικής Διευρεύνησης περιλαμβάνει 7 ερωτήματα και είναι δισδιάστατη. Οι απαντήσεις βασίστηκαν σε μια 7-βάθμια κλίμακα Likert από το 1 (διαφωνώ έντονα) έως το 7 (συμφωνώ απόλυτα). Η κλίμακα αναλύεται σε 2 υποκλίμακες, η πρώτη υποκλίμακα, η εξερεύνηση (τέσσερα στοιχεία), αντανακλά έναν προσανατολισμό προς την αναζήτηση νέων και προκλητικών αντικειμένων, γεγονότων και ιδεών με στόχο την ενσωμάτωση αυτών των εμπειριών και πληροφοριών. Η δεύτερη υποκλίμακα, απορρόφηση
(τρία στοιχεία), αντανακλά την ικανότητα αυτορρύθμισης της προσοχής ώστε να επιτρέπει την εμβάθυνση σε αυτές τις νέες και προκλητικές δραστηριότητες.
Η συνολική βαθμολογία της περιέργειας και της ενεργητικής διερεύνησης προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών των 7 ερωτήσεων.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Σύμφωνα με τους αναλυτές της έρευνας, η απουσία πολλαπλών πληροφοριοδοτών εμπόδισε από την αξιολόγηση της αξιοπιστίας. Ωστόσο, έπειτα από την στατιστική ανάλυση που έγινε λήφθηκαν τα εξής αποτελέσματα. Το Cronbach’s α κυμάνθηκε από 0,63-0,74 για CEI – Εξερεύνηση, από 0,66-0,73 για CEI – Απορρόφηση και από 0,72 έως 0,80 για CEI – Συνολικό. Αυτές οι εσωτερικές συνέπειες ήταν στο αποδεκτό εύρος για ένα ερευνητικό όργανο (μεταξύ 0.70 και 0.80, με ελαφρώς χαμηλότερες τιμές να γίνονται αποδεκτές για μικρότερες κλίμακες) και δεν απέδειξαν υπερβολική ομοιογένεια ή επικάλυψη αντικειμένων. H Κλίμακα έχει προσαρμοστεί στα ελληνικά δεδομένα από τους Αυγουστάκη, Δημητριάδου και Σταλίκα και βρίσκεται υπό διαδικασία στάθμισης σε δείγμα Ελλήνων από τους Σταλίκα, Γαλανάκη, Πεζηρκιανίδη και Καρακασίδου.

Βιβλιογραφία

Ελληνική Προσαρμογή: Αυγουστάκης, Δημητριάδου και Σταλίκας

Ελληνική Στάθμιση: Σταλίκας, Γαλανάκης, Πεζηρκιανίδης και Καρακασίδου.

Kashdan, T. B., Rose, P., & Fincham, F. D. (2004). Curiosity and exploration: Facilitating positive subjective experiences and personal growth opportunities. Journal of personality assessment82(3), 291-305.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Προσωπικότητα