Κατάλογος Κωδικοποίησης Εξαρτημένων

 

 

Ανάλυση

 

Ο Κατάλογος Κωδικοποίησης Εξαρτημένων περιλαμβάνει μια σειρά από ερωτήσεις και δηλώσεις που αξιολογούν:
Εξαρτητικές Συμπεριφορές: Καταγραφή της συχνότητας και της έντασης της χρήσης ουσιών ή της ενασχόλησης με άλλες εξαρτητικές συμπεριφορές.
Συναισθηματική και Ψυχολογική Κατάσταση: Αξιολόγηση της συναισθηματικής κατάστασης του ατόμου και της επίδρασης που έχει η εξάρτηση στην ψυχική του υγεία.
Κοινωνικές και Οικονομικές Επιπτώσεις: Καταγραφή των επιπτώσεων της εξάρτησης στις κοινωνικές σχέσεις και την οικονομική κατάσταση του ατόμου.
Επίπεδο Κινδύνου: Αξιολόγηση του επιπέδου κινδύνου που σχετίζεται με τη συνεχιζόμενη εξαρτητική συμπεριφορά.

 

Στόχος

 

Ο κύριος στόχος του Καταλόγου Κωδικοποίησης Εξαρτημένων είναι:
Διάγνωση και Αξιολόγηση: Να βοηθήσει στην ακριβή διάγνωση των επιπέδων εξάρτησης και των επιπτώσεων της εξάρτησης στη ζωή του ατόμου.
Παρακολούθηση Προόδου: Να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση της προόδου του ατόμου κατά τη διάρκεια της θεραπείας ή της παρέμβασης.
Σχεδιασμός Παρεμβάσεων: Να παρέχει δεδομένα για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή στοχευμένων παρεμβάσεων για τη μείωση ή την εξάλειψη των εξαρτητικών συμπεριφορών.
Εκπαιδευτική και Κλινική Χρήση: Να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο εκπαίδευσης και έρευνας για την κατανόηση των μηχανισμών εξάρτησης και την ανάπτυξη νέων μεθόδων αντιμετώπισης.

 

Βαθμονόμηση

 

Η βαθμονόμηση του Καταλόγου Κωδικοποίησης Εξαρτημένων γίνεται με βάση τις απαντήσεις που δίνονται σε κάθε ερώτηση. Η συνολική βαθμολογία υπολογίζεται με τη χρήση συγκεκριμένων αλγορίθμων που ενσωματώνουν τα παρακάτω βήματα:
Συλλογή Απαντήσεων: Οι απαντήσεις κωδικοποιούνται και καταγράφονται.
Υπολογισμός Βαθμολογιών: Οι ατομικές βαθμολογίες υπολογίζονται για κάθε τομέα του καταλόγου.
Συνολική Βαθμολογία: Οι συνολικές βαθμολογίες συντίθενται για να δώσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της εξάρτησης.
Ερμηνεία Αποτελεσμάτων: Τα αποτελέσματα αναλύονται για να προσδιοριστεί το επίπεδο εξάρτησης και να εντοπιστούν περιοχές που χρειάζονται παρέμβαση.

 

Βιβλιογραφία

 

Marlatt GA, Donovan DM. Relapse Prevention: Maintenance Strategies in the Treatment of Addictive Behaviors. Guilford Press. 2005.
McLellan AT, Cacciola JC, Alterman AI, Rikoon SH, Carise D. The Addiction Severity Index at 25: Origins, contributions and transitions. Am J Addict. 2006;15(2):113-124.
Skinner HA. The Drug Abuse Screening Test. Addict Behav. 1982;7(4):363-371.
American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5). 5th ed. American Psychiatric Publishing. 2013.