Κλίμακα Μέτρησης της  Κατάθλιψης [DASS-42]

Depression Anxiety Stress Scale[DASS-42]

 

Σκοπός και Ανάλυση Κλίμακας

Η κλίμακα [DASS-42] κατασκευάστηκε από τον  Lovibond  και τους συνεργάτες του το 1993, είναι ένα σύνολο τριών αυτοχορηγούμενων κλιμάκων, σχεδιασμένων να μετρούν την αρνητική συναισθηματική διάσταση της κατάθλιψης (depression), του άγχους (anxiety), και του στρες (stress). Αποτελείται από 42 προτάσεις. Καθεμία από τις τρεις κλίμακες του [DASS-42] περιλαμβάνει 14 ερωτήματα, τα οποία διαιρούνται σε υποκλίμακες  2-5 ερωτημάτων με παρόμοιο περιεχόμενο. Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι η αξιολόγηση της αρνητικής συναισθηματικής κατάστασης (κατάθλιψη, άγχος, στρες ).

Βαθμονόμηση και Στατιστική Ανάλυση

Η βαθμονόμηση του ερωτηματολογίου γίνεται ως εξής : Οι συμμετέχοντες δηλώνουν το βαθμό στον οποίο θεωρούν ότι τους αντιπροσωπεύει καθεμία από τις προτάσεις χρησιμοποιώντας μια κλίμακα τύπου Likert τεσσάρων διαβαθμίσεων όπου 0= δεν ισχύει καθόλου για εμένα, 3= είχε ισχύ για εμένα πάρα πολύ ή τις περισσότερες φορές. Οι συμμετέχοντες βαθμολογούνται για κάθε πρόταση με κριτήριο το κατά πόσο δηλώνουν ότι το περιεχόμενό της τους χαρακτηρίζει. Η βαθμολογία που μπορεί να πάρει η κάθε πρόταση κυμαίνεται από 0  έως 3 βαθμούς. Οι βαθμοί κάθε συμμετέχοντα αθροίζονται προκειμένου να υπολογιστεί η συνολική τιμή της αρνητικής συναισθηματικής κατάστασης. Η ανώτερη τιμή είναι 126 για το σύνολο του ερωτηματολογίου και 42 για την κάθε κλίμακα.

Εγκυρότητα

Το ερωτηματολόγιο δείχνει καλή εγκυρότητα περιεχομένου καθώς και καλή δομική εγκυρότητα αφού η ανάλυση σε κύριες συνιστώσες των 42 ερωτημάτων έδωσαν τρεις παράγοντες με ίδιες τιμές πάνω από 1 που μετρούσαν το 56% της διακύμανσης και οι ενδοσυσχετίσεις κυμάνθηκαν από 0,425 έως 0,805 για την κάθε υποκλίμακα. Η κλίμακα μέτρησης της Κατάθλιψης έχει προσαρμοστεί στην ελληνική γλώσσα από τους Lyrakos et al. (2009) και έχει μεταφραστεί σε αυτή βασισμένη στη διαδικασία της αντίστροφης ανεξάρτητης μετάφρασης.

Αξιοπιστία

Η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας Cronbach’s a για το σύνολο των προτάσεων του ερωτηματολογίου είναι α=0,97.

Βιβλιογραφία

Alizioti, A., & Lyrakos, G. (2021). Measuring the effectiveness of psychoeducation on adherence, depression, anxiety and stress among patients with diagnosis of schizophrenia. a control trial. Current Psychology40(8), 3639-3650.

Lovibond, P. F., & Lovibond, S. H. (1995). The structure of negative emotional states: Comparison of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS) with the Beck Depression and Anxiety Inventories. Behaviour research and therapy33(3), 335-343.

Lyrakos, G. N., Arvaniti, C., Smyrnioti, M., & Kostopanagiotou, G. (2011). Translation and validation study of the depression anxiety stress scale in the Greek general population and in a psychiatric patient’s sample. European Psychiatry26(S2), 1731-1731.

Lyrakos, G., Arvaniti, C., & Kostopanagiotou, G. (2009). Greek translation of the DASS.

Pateraki, N. S., Mantzourani, E., Darvyri, P. P., Alexopoulos, E. C., Varvogli, L., Mamoulakis, D., … & Chrousos, G. P. (2021). Erratum to “Stress Management in Parents of Children with Diabetes Type 1: A Randomized Controlled Trial”,[Psychology 6 (2015) 1040-1050]. Psychology12(1), 120-120. 


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!