Κλίμακα Διαταραγμένων Στάσεων προς το Φαγητό [DEAS-25]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Οι στάσεις προς το φαγητό ορίζονται απλώς ως οποιαδήποτε σκέψη, πεποίθηση, συναίσθημα ή συμπεριφορά αναφορικά με το φαγητό. Παραδοσιακά, τα περισσότερα ψυχομετρικά εργαλεία που αξιολογούν τις στάσεις προς το φαγητό και τη σχέση του ατόμου με το φαγητό περιστρέφονται γύρω από τις διαταραχές της διατροφής (ΔΔ) με έμφαση στα συμπτώματα των ΔΔ. Πέραν από αυτούς τους τύπους μέτρησης, το υπόλοιπο σώμα κλίμακων εξετάζει συγκεκριμένους τομείς ενδιαφέροντος στις στάσεις προς το φαγητό, παραμελώντας τα γενικά συναισθήματα, τις στάσεις και τις συμπεριφορικές αντίστοιχες παραμέτρους. Για να γεφυρώσουν αυτό το χάσμα στην έρευνα και στην πράξη, οι Alvarenga, Scagliusi και Philippi (2010) ανέπτυξαν την Κλίμακα Διαταραγμένων Στάσεων προς το Φαγητό (DEAS). Η κλίμακα κατάλληλη για την αξιολόγηση παραμορφωμένων στασεών προς το φαγητό και αντιφάσεων στις πεποιθήσεις, τις σκέψεις και τα συναισθήματα για συγκεκριμένα πρότυπα διατροφής και τις σχέσεις με το φαγητό σε κλινικά και μη κλινικά δείγματα.

 

 

Στόχος

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να αξιολογήσει τις στάσεις του ατόμου προς το φαγητό.

 

Βαθμονόμηση Κλίμακας

Η κλίμακα DEAS-25 αποτελείται από 25 ερωτήματα τα οποία έχουν ομαδοποιηθεί σε επτά (7) υποκλίμακες: Σχέση με το φαγητό, Ανησυχία για το φαγητό και την πάχυνση, Περιοριστικές και αντισταθμιστικές συμπεριφορές, Άρνηση φαγητού, Νοήματα του φαγητού, Θετικά συναισθήματα για το φαγητό και Ιδέα του φυσιολογικού φαγητού.

 

 

Βιβλιογραφία

Alvarenga, M. S., Scagliusi, F. B., & Philippi, S. T. (2010). Development and Validity of the Disordered Eating Attitude Scale. Perceptual and Motor Skills, 110, 379-395.  Alvarenga, M. S., Pereira, R. F., Scagliusi, F. B., Philippi, S. T., Estima, C. P. C., & Croll, J. (2010). Psychometric evaluation of the Disordered Eating Attitude Scale (DEAS) – English version. Appetite, 55, 374-376. Alvarenga, M. S., Francischi, R., Fontes, F., Scagliusi, F. B., & Philippi, S. T. (2010). Adaptación y validación al Espanol del Disordered Eating Attitude Scale (DEAS). Perspectivas en nutricion humana, 12, 11-23.