Ερωτηματολόγιο Κινήτρων Κατανάλωσης Αλκοόλ [DMQ-54]

 

 

Ανάλυση

Το Drinking Motive Questionnaire (DMQ) είναι ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης που σχεδιάστηκε για την αξιολόγηση των κινήτρων των ατόμων για την κατανάλωση αλκοόλ. Συνήθως χρησιμοποιείται σε ερευνητικά και κλινικά περιβάλλοντα για να αποκτηθούν εισαγωγικές πληροφορίες σχετικά με τους υποκείμενους λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι καταναλώνουν αλκοόλ. Το DMQ επικεντρώνεται συνήθως στον εντοπισμό διάφορων κινήτρων για την κατανάλωση αλκοόλ, παρά στην ποσότητα ή τη συχνότητα κατανάλωσης.

 

Σκοπός

Ο σκοπός του Drinking Motive Questionnaire (DMQ) είναι να αξιολογήσει και να κατανοήσει τα υποκείμενα κίνητρα ή τους λόγους για τους οποίους άτομα καταναλώνουν αλκοόλ. Σχεδιάστηκε για να παρέχει εισαγωγικές πληροφορίες σχετικά με τους ψυχολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες που οδηγούν τους ανθρώπους στο πότο. Συνήθως, το DMQ επικεντρώνεται στα κίνητρα που οδηγούν τα άτομα να πίνουν, παρά στον αποκλειστικό μετρητή της ποσότητας ή της συχνότητας κατανάλωσης αλκοόλ.

 

Βαθμονόμηση

Tο Ερωτηματολόγιο DMQ-54 αποτελείται από 54 ερωτήσεις οι οποίες βαθμολογούνται με τα εξής: 1 = ποτέ, 2 = σχεδόν ποτέ, 3 = κάποιες φορές, 4 = περίπου το μισόν, 5 = περισσότερες φορές, 6 = σχεδόν πάντα

 

Βιβλιογραφία

Cooper‚ M. L. (1994). Motivations for Alcohol Use Among Adolescents: Development and Validation of a Four-Factor Model. Psychological Assessment‚ 6(2)‚ 117-128.

Kuntsche‚ E‚ Knibbe‚ R.‚ Gmel‚ G‚ Engels‚ R (2006). Replication and Validation of the Drinking Motive Questionnaire Revised (DMQ-R‚ Cooper‚ 1994) among Adolescents in Switzerland. European Addiction Research‚ 12‚ 161-168.

Cooper‚ M. L. (1994). Drinking Motive Questionnaire (DMQ). In Fischer‚ Joel.‚ Corcoran‚ Kevin J. (2007). Measures for Clinical Practice and research: A sourcebook. (4th ed.). NY. Oxford University Pr. Vol. 1‚ Page (s): 507-509.

Kuntsche‚ E.‚ and Kuntsche‚ S. (2009). Development and validation of the Drinking Motive Questionnaire Revised Short Form (DMQ-R SF). Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology‚ 38‚ 899-908.

Gilson‚ K.-M.‚ Bryant‚ C.‚ Bei‚ B.‚ Komiti‚ A.‚ Jackson‚ H. & Judd‚ F.‚ (2013). Validation of the Drinking Motives Questionnaire (DMQ) in older adults. Addictive Behaviors (2013)‚ doi: 10.1016/j.addbeh.2013.01.021