Ερωτηματολόγιο Αυτοαποτελεσματικότητας Άρνησης Κατανάλωσης Ποτού-Αναθεωρημένο [DRSER-19]

 

 

Ανάλυση

Το ερωτηματολόγιο αυτοαποτελεσματικότητας άρνησης κατανάλωσης ποτού είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται στην ψυχολογία και την ερευνητική κοινότητα για να μετρήσει το βαθμό στον οποίο ένα άτομο πιστεύει ότι έχει την ικανότητα να αρνηθεί την κατανάλωση αλκοόλ. Ο σκοπός του είναι να αξιολογήσει την αυτοπεποίθηση ενός ατόμου όσον αφορά την αποφυγή ή την αρνητική αντίδραση έναντι προσφορών για κατανάλωση αλκοόλ.

 

Σκοπός

Ο σκοπός του ερωτηματολογίου για την “Αυτοαποτελεσματικότητας Άρνησης Κατανάλωσης Ποτού” είναι να μετρήσει το βαθμό εμπιστοσύνης που έχει ένα άτομο στην ικανότητά του ή της, να αντισταθεί στην πίεση ή τις περιστάσεις που θα μπορούσαν να τον οδηγήσουν στην κατανάλωση αλκοόλ

 

Βαθμονόμηση

Το Ερωτηματολόγιο DRSER-19 αποτελείται από 19 ερωτήματα τα οποία βαθμολογούνται στα εξής: 1= θα έπινα, 2= πιθανόν θα έπινα, 3= ίσως θα έπινα, 4= ίσως δε θα έπινα, 5= πιθανόν δε θα έπινα, 6= είμαι σίγουρος ότι δε θα έπινα

 

 

Βιβλιογραφία

Oei‚ T.P.S.‚ Hasking‚ P.A.‚ & Young‚ R.M. (2005). Drinking refusal self-efficacy questionnairerevised(DRSEQ-R): A new factor structure with confirmatory factor analysis. Drug andAlcohol Dependence‚ 78‚ 297-307.

Oei‚ T.P.S.‚ & Jardim‚ C.L. (2007). Alcohol expectancies‚ drinking refusal self-efficacy anddrinking behavior in Asian and Australian students. Drug and Alcohol Dependence‚ 87‚281-287.

Scherer‚ Michael‚ “Forgiveness and the Bottle: Promoting Self-forgiveness with Alcohol Misuse” (2010). Virginia Commonwealth University. Theses and Dissertations.Paper 2109