Εκτεταμένο τεστ αναγνώρισης διαταραχών χρήσης ναρκωτικών – DUDIT-E

 

 

Περιγραφή

 

Το Drug Use Disorders Identification Test Extended (DUDIT-E) είναι ένα διαγνωστικό εργαλείο που αναπτύχθηκε για την αξιολόγηση της χρήσης ουσιών και των σχετικών διαταραχών. Το DUDIT-E είναι μια εκτεταμένη έκδοση του αρχικού DUDIT και περιλαμβάνει περισσότερες λεπτομερείς ερωτήσεις για την ανίχνευση προβλημάτων που σχετίζονται με τη χρήση ναρκωτικών ουσιών. Το εργαλείο αυτό βοηθά στην ανίχνευση της σοβαρότητας της χρήσης ουσιών και των επιπτώσεών της στην καθημερινή ζωή του ατόμου.

 

Ανάλυση

 

Το DUDIT-E περιλαμβάνει μια σειρά από ερωτήσεις που καλύπτουν διάφορες πτυχές της χρήσης ουσιών:
• Συχνότητα και ποσότητα χρήσης: Ερωτήσεις σχετικά με το πόσο συχνά και σε ποιες ποσότητες γίνεται χρήση ναρκωτικών.
• Επιπτώσεις και συνέπειες: Αξιολόγηση των επιπτώσεων της χρήσης ναρκωτικών στην υγεία, την κοινωνική ζωή, την εργασία και τις προσωπικές σχέσεις.
• Συμπτώματα εξάρτησης: Ερωτήσεις που εξετάζουν την ανάπτυξη συμπτωμάτων εξάρτησης, όπως η ανοχή και η στέρηση.
• Προσπάθειες διακοπής: Ερωτήσεις σχετικά με τις προσπάθειες που έχουν γίνει για τη διακοπή της χρήσης και τα αποτελέσματά τους.
• Κινδύνους και προβλήματα: Αξιολόγηση των κινδύνων και των προβλημάτων που έχουν προκύψει από τη χρήση ναρκωτικών.

 

Στόχος

 

Ο κύριος στόχος του DUDIT-E είναι:
• Ανίχνευση και Διάγνωση: Να βοηθήσει στην έγκαιρη ανίχνευση και διάγνωση των διαταραχών χρήσης ουσιών.
• Αξιολόγηση Σοβαρότητας: Να αξιολογήσει τη σοβαρότητα της χρήσης ναρκωτικών και των επιπτώσεών της.
• Παρακολούθηση Προόδου: Να παρακολουθεί την πρόοδο των ατόμων που βρίσκονται σε θεραπεία ή παρέμβαση για τη χρήση ουσιών.
• Σχεδιασμός Παρεμβάσεων: Να παρέχει δεδομένα για τον σχεδιασμό και την προσαρμογή στοχευμένων θεραπευτικών παρεμβάσεων.

 

Βαθμονόμηση

 

Η βαθμονόμηση του DUDIT-E γίνεται μέσω των απαντήσεων που παρέχονται από τα άτομα που συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο. Η συνολική βαθμολογία υπολογίζεται με βάση την κλίμακα Likert, όπου οι απαντήσεις αξιολογούνται σε μια κλίμακα από το “Ποτέ” έως το “Πολύ συχνά”. Οι συνολικές βαθμολογίες χρησιμοποιούνται για την κατηγοριοποίηση της σοβαρότητας της χρήσης ουσιών και των σχετικών διαταραχών. Οι κύριες διαδικασίες βαθμονόμησης περιλαμβάνουν:

• Συλλογή Δεδομένων: Οι απαντήσεις καταγράφονται και κωδικοποιούνται.
• Υπολογισμός Βαθμολογιών: Οι βαθμολογίες υπολογίζονται για κάθε ερώτηση και συνοψίζονται για να δώσουν μια συνολική εικόνα της χρήσης ουσιών.
• Κατηγοριοποίηση: Οι συνολικές βαθμολογίες κατηγοριοποιούνται σε επίπεδα σοβαρότητας, όπως ήπια, μέτρια και σοβαρή χρήση.
• Ερμηνεία Αποτελεσμάτων: Τα αποτελέσματα ερμηνεύονται από επαγγελματίες υγείας για να καθορίσουν το επίπεδο παρέμβασης που απαιτείται.

 

Βιβλιογραφία

 

Berman AH, Bergman H, Palmstierna T, Schlyter F. DUDIT-E: The Drug Use Disorders Identification Test Extended Manual. Karolinska Institutet. 2005.
Berman AH, Bergman H, Palmstierna T, Schlyter F. Evaluation of the Drug Use Disorders Identification Test (DUDIT) in Criminal Justice and Detoxification Settings and in a Swedish Population Sample. Eur Addict Res. 2005;11(1):22-31.
Palmstierna T, Wiiliams K. The mini-international personality item pool (IPIP) scales. European Psychiatry. 2001;16(4):240-243.
World Health Organization. The ASSIST Project – Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST): Manual for Use in Primary Care. WHO. 2010.