Ολλανδικό Ερωτηματολόγιο Διατροφικής Συμπεριφοράς [DEBQS-17]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Το Dutch Eating Behavior Questionnaire (DEBQ) είναι ένα ερωτηματολόγιο που αξιολογεί τη διατροφική συμπεριφορά και τις διατροφικές συνήθειες των ανθρώπων. Το DEBQ χρησιμοποιείται σε πολλές μελέτες για να κατανοήσει τη σχέση μεταξύ συμπεριφορών διατροφής και διαφόρων παραγόντων, όπως ο σωματικός και ψυχολογικός υγειονομικός κίνδυνος. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην κλινική πρακτική για την αξιολόγηση της διατροφικής συμπεριφοράς σε περιπτώσεις διατροφικών διαταραχών ή σε περιπτώσεις παχυσαρκίας.

 

Στόχος

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να μετρήσει τη διατροφική συμπεριφορά, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου της διατροφής.

 

Βαθμονόμηση Κλίμακας

Η κλίμακα DEBQS-17 αποτελείται από 17 ερωτήματα τα οποία βαθμολογούνται με τα εξής: 1=Ποτέ, 2=Σπάνια, 3=Καμία φορά, 4=Συχνά, 5=Πάντα

 

Βιβλιογραφία

van Strien‚ T.‚ Frijters‚ J.E.‚ Bergers‚ G.P.‚ & Defares‚ P.B. (1986). The Dutch EatingBehavior Questionnaire (DEBQ) for assessment of restrained‚ emotional‚ andexternal eating behavior. International Journal of Eating Disorders‚ 5(2)‚ 295-315.

Herbozo‚ Sylvia.‚ (2007). The Effects of Ambiguous Appearance-related Feedback on Body Image‚ Mood States‚ and Intentions to Use Body Changes Strategies in College Women. University of South Florida‚ College of Arts and Sciences‚ Department of Psychology