Κλίμακα Δυσλειτουργικών Στάσεων [ΚΔΣ-40]

 

Σκοπός

Ο σκοπός του ερωτηματολογίου είναι η αξιολόγηση και η μέτρηση των συμπεριφορών των ατόμων που χαρακτηρίζονται ως δυσλειτουργικές ή των δυσλειτουργικών σχημάτων, τα οποία αναλύονται στη γνωστική θεωρία του Beck και αποτελούν χαρακτηριστικά γνωρίσματα της κατάθλιψης και άλλων ψυχοπαθολογικών καταστάσεων.

Ανάλυση ερωτηματολογίου

Η Κλίμακα Δυσλειτουργικών Καταστάσεων κατασκευάστηκε από τον Weissman το 1979 και αποτελείται από 40 ερωτήσεις-προτάσεις. Οι ερωτήσεις ασχολούνται με διάφορες περιοχές δυσλειτουργικών στάσεων ή σχημάτων, όπως για παράδειγμα η επίτευξη, η παντοδυναμία, η αυτονομία, η αγάπη κ.α. Γενικά, τα δυσλειτουργικά σχήματα σύμφωνα με τη γνωστική θεωρεία του Beck, είναι όχι εύκολα μεταβαλλόμενοι, μη καταγεγραμμένοι γενικοί κανόνες, πεποιθήσεις ή σιωπηρές εικασίες, όπου εξελίσσονται κατά τη διάρκεια των πρώτων εμπειριών και βιωμάτων της παιδικής ηλικίας. Αξίζει να αναφερθεί, ότι τα παραπάνω ρίχνουν τις άμυνες του ατόμου και το καθιστούν ευάλωτο στην κατάθλιψη και άλλα ψυχολογικά προβλήματα.

 

Βαθμονόμηση ερωτηματολογίου και Στατιστική Ανάλυση

Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων για το ερωτηματολόγιο DAS-40, καταγράφονται σε μία κλίμακα επτά διαβαθμίσεων, όπου 1 = συμφωνώ πάρα πολύ, 2 = συμφωνώ πολύ, 3 = συμφωνώ λίγο, 4 = ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 5 = διαφωνώ λίγο, 6 = διαφωνώ πολύ, 7 = διαφωνώ πάρα πολύ. Για κάθε συμμετέχοντα υπολογίζεται ένας συνολικός βαθμός, ο οποίος είναι το άθροισμα των βαθμών σε όλες τις ερωτήσεις-προτάσεις του ερωτηματολογίου και παίρνει τιμές από 40 έως 280. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει η δυνατότητα να υπολογιστεί η βαθμολογία για κάθε δυσλειτουργική στάση ή σχήμα ξεχωριστά, αθροίζοντας τις κατάλληλες ερωτήσεις. Γενικά όσο μεγαλύτερη είναι η βαθμολογία του ατόμου, τόσο αυτό εκδηλώνει δυσλειτουργικές στάσεις.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

To DAS-40 μεταφράστηκε στα ελληνικά από Πούλη και Κλεφταρά, το 2012. Αξίζει να σημειωθεί, ότι εμφανίζει καλή εσωτερική συνέπεια και σταθερότητα. Ο δείκτης Cronbach’s α κυμαίνεται από 0,89 έως 0,92.

Βιβλιογραφία

Ελληνική Βιβλιογραφία

Μιχαηλίδου, Δ. Ι. (2020). Συμπτώματα εθισμού στο διαδίκτυο και ψυχοπαθολογίας: ο ρόλος του υπαρξιακού άγχους και των δυσλειτουργικών στάσεων (Master’s thesis).

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία

Hamilton, E. W., & Abramson, L. Y. (1983). Cognitive patterns and major depressive disorder: a longitudinal study in a hospital setting. Journal of Abnormal Psychology, 92(2), 173.

Weissman, A. N. (1979). The dysfunctional attitude scale: A validation study. University of Pennsylvania.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!