Κλίμακα Περιβαλλοντικού Στρες Ακκουλτουροποίησης για Παιδιά [EASC-16]

Ανάλυση κλίμακας

Η κλίμακα περιβαλλοντικού στρες ακκουλτουροποίησης για παιδιά είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται στον τομέα της ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας για να μετρήσει το επίπεδο στρες που παιδιά αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια της ακκουλτουροποίησής τους. Αυτή η κλίμακα εστιάζει στο πώς η αλλαγή περιβάλλοντος, όπως η μετάβαση από μία κουλτούρα σε μια άλλη λόγω μετανάστευσης, μπορεί να επηρεάσει το παιδί. Η κλίμακα αυτή περιλαμβάνει συνήθως ένα σύνολο ερωτήσεων ή δηλώσεων που αξιολογούνται από τα παιδιά. Οι ερωτήσεις μπορεί να αφορούν θέματα όπως η επίπτωση της μετανάστευσης στις φιλίες, την εκπαίδευση, τη γλώσσα, τις σχέσεις με τους συνομηλίκους και τους ενήλικες, και τη γενική προσαρμογή σε ένα νέο περιβάλλον. Η χρήση αυτής της κλίμακας μπορεί να βοηθήσει τους ερευνητές και τους επαγγελματίες της ψυχολογίας να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο οι μεταναστευτικές διαδικασίες επηρεάζουν την εμπειρία και την ευημερία των παιδιών. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αναγνωριστούν πιθανά προβλήματα ή ανάγκες των παιδιών που αντιμετωπίζουν τέτοιες μεταβατικές διαδικασίες, προκειμένου να παρέχεται κατάλληλη στήριξη και προσαρμοσμένες υπηρεσίες.

 

Στόχος

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να προσφέρει ένα μέσο προς την κατεύθυνση της κατανόησης και της αξιολόγησης των επιπτώσεων της μετανάστευσης και της αλλαγής περιβάλλοντος στη ζωή των παιδιών. Μέσω της ανάλυσης των απαντήσεων που παρέχουν τα παιδιά στις ερωτήσεις της κλίμακας, οι ερευνητές και οι επαγγελματίες μπορούν να αντλήσουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο στρες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά κατά τη διάρκεια της ακκουλτουροποίησής τους. Αυτός ο στόχος επιδιώκεται με σκοπό να βοηθήσει στην αναγνώριση πιθανών προβλημάτων ή αναγκών των παιδιών και να καταστήσει δυνατή την παροχή κατάλληλης στήριξης και υποστήριξης κατά τη διάρκεια της μεταναστευτικής διαδικασίας. Συνεπώς, ο κύριος στόχος είναι η προώθηση της ευημερίας και της προσαρμοστικότητας των παιδιών κατά τη διάρκεια αυτής της σημαντικής ζωτικής μεταβατικής περιόδου.

 

Βαθμονόμηση

Η κλίμακα EASC-16 αποτελείται από 16 στοιχεία τα οποία απαντιούνται από τα εξής: 1= Συμφωνώ απόλυτα, 2 = Συμφωνώ, 3 = Διαφωνώ, και 4 = Διαφωνώ Απόλυτα

 

Βιβλιογραφία

Hovey & King (1996). Acculturative stress‚ depression‚ and suicidal ideation among immigrant and second-generation Latino adolescents‚ Journal of Academy ofChild and Adolescent Psychiatry‚ 35 (9)‚ 1183-1192.

Nho‚ C. (1999). Psychological well-being of Korean American and Korean immigrant adolescents in the New York City Area. Dissertation Research.

Mena‚ F. J.‚ Padilla‚ A. M.‚ & Maldonado‚ M. (1987). Acculturative stress and specific coping strategies among immigrant and later generation students. Hispanic Journal of Behavioral Sciences‚ 9(2)‚ 207-225.