Αντιλήψεις για τις Πρακτικές Αναστροφής των Παιδιών [EMBU-PER-23]

 

 

Συγγραφείς

Perris, L. Jacobsson, H. Lindstrom, L. von Knorring και H. Perris (Προσαρμογή: Ε. Παπαδοπούλου)

 

Σκοπός

Η κλίμακα δημιουργήθηκε με σκοπό να εξετάσει τις αναμνήσεις του ατόμου σε σχέση με τις διαδικασίες αναστροφής.

 

Σύντομη περιγραφή

 

Πρόκειται για ένα εργαλείο αυτοαναφοράς που αποτελείται από 23 προτάσεις και χρησιμοποιείται για να μετρήσει γονεϊκές συμπεριφορές. Οι συμμετέχοντες αναφέρουν για τον πατέρα και τη μητέρα τους κατά πόσο εφαρμόζονται οι προτάσεις, με στόχο την αξιολόγηση υπερπροστασίας, απόρριψης ή συναισθηματικής ζεστασιάς. Στη συνολική της μορφή, περιλαμβάνει 81 προτάσεις, ταξινομημένες σε 15 υποκλίμακες. Η παρούσα προσαρμογή χρησιμοποιεί τη σύντομη μορφή EMBU-PER.

 

Δείγμα

Η προσαρμογή βασίστηκε σε ένα δείγμα 204 ενηλίκων, με μέση ηλικία 44,6 ετών. Οι μέσες τιμές για κάθε υποκλίμακα ήταν οι εξής: υπερπροστασία πατέρα 2,06, υπερπροστασία μητέρας 2,96, και στοργή μητέρας 3,07.

 

Τρόπος βαθμολόγησης

 

Ο εξεταζόμενος καλείται να απαντήσει σε μια κλίμακα τεσσάρων διαβαθμίσεων, όπου το 1 υποδηλώνει ότι κάτι δεν έχει συμβεί ποτέ, ενώ το 4 υποδηλώνει ότι συνέβαινε τις περισσότερες φορές. Στη συνέχεια, οι απαντήσεις του εξεταζόμενου συνολίζονται για κάθε υποκλίμακα ή κατηγορία, προκειμένου να προκύψει ένα συνολικό σκορ για κάθε κατηγορία που μελετάται.

 

Εγκυρότητα

 

Οι συσχετίσεις της κλίμακας με άλλες μεταβλητές, όπως η κοινωνική επιθυμητότητα και τα δημογραφικά στοιχεία, καθώς και η εφαρμογή της σε κλινικές ομάδες όπως οι αγοραφοβικοί, οι κοινωνικά φοβικοί και οι τοξικομανείς, καταδεικνύουν ότι η κλίμακα έχει καλή εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής.

 

Αξιοπιστία

Η εσωτερική συνέπεια, όπως αξιολογείται από τον δείκτη Cronbach’s α, για τα τρία υποκλίμακα κυμαίνεται μεταξύ 0,54 και 0,83, δείχνοντας ένα εύρος των εσωτερικών σχέσεων και αξιοπιστίας μεταξύ των στοιχείων που μελετώνται. Αυτά τα αποτελέσματα υποδηλώνουν το βαθμό στον οποίο τα μέτρα που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των υποκλιμάκων είναι συνεπή και αξιόπιστα, με υψηλότερες τιμές του δείκτη Cronbach’s α να υποδηλώνουν μεγαλύτερη εσωτερική συνοχή.

 

Κύριες βιβλιογραφικές πηγές

Arrindel, W. A., Perris, H., Denia, M., van der Ende, J., Perris, C., Kokkevi, A., Anasagasti, J. I., & Eisemann, M. (1988). The constancy of structure of perceived parental rearing style in greek and Spanish sybjects as compared with the Dutch. International Journal of Psychology, 23, 3-23.

Perris, C., Jacobsson, L., Lindstrom, H., von Knorring, L., & Perris, H. (1980). Development of a new inventory for assessing memories of parental rearing behaviour. Acta Psychiatrica Scandinavica, 61, 265-274.