Κλίμακα Ανθεκτικότητας Ego [ERS-14]

 

Ανάλυση Κλίμακας

 

Η Κλίμακα Ανθεκτικότητας Εγώ (Ego Resilience Scale) είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ανθεκτικότητας του ατόμου στην αντιμετώπιση των προκλήσεων και των αναταραχών της ζωής. Περιλαμβάνει συνήθως ένα σύνολο δηλώσεων ή ερωτήσεων σχετικά με την αυτο-αντίληψη, την αυτοπεποίθηση και την ικανότητα προσαρμογής σε αντιξοότητες και δύσκολες καταστάσεις.

 

Στόχος

 

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να μετρήσει το επίπεδο ανθεκτικότητας του ατόμου, δηλαδή την ικανότητά του να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις διαφορετικές προκλήσεις και αναταραχές που προκύπτουν στη ζωή του. Αυτή η ανάλυση μπορεί να παράσχει πολύτιμη πληροφορία για την ψυχολογική ανθεκτικότητα ενός ατόμου και την ικανότητά του να αντιμετωπίζει τις πιέσεις και τις προκλήσεις της ζωής του με θετικό τρόπο. Η κατανόηση του επιπέδου ανθεκτικότητας ενός ατόμου μπορεί να οδηγήσει σε προσαρμοσμένες παρεμβάσεις και προγράμματα υποστήριξης, προάγοντας την αντιμετώπιση των προκλήσεων και τη βελτίωση της ψυχολογικής ευημερίας.

 

Βαθμονόμηση Κλίμακας

 

Η Κλίμακα ERS-14 αποτελείται από 14 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής:

1 – Δεν ισχύει καθόλου  

2 – Ισχύει ελαφρώς  

3 – Ισχύει κάπως  

4 – Ισχύει πολύ έντονα

 

Βιβλιογραφία

 

Block‚ J. H. (1951). An experimental study of a topological representation of ego-structure. Unpublished doctoral dissertation‚ Stanford University

Block‚ J. H.‚ & Block‚ J. (1980). The role of ego-control and ego-resiliency in the organization of behavior. In W. A. Collins (Ed.). Development of cognition‚ affect‚ and social relations: The Minnesota symposia on child psychology (Vol. 13). Hillsdale‚ NJ: Erlbaum.