Κλίμακα Ego-Υπό Έλεγχο [EUS-37]

 

Ανάλυση Κλίμακας

 

Η Κλίμακα Ego-Υπό Έλεγχο είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του επιπέδου ελέγχου και αυτο-ρύθμισης ενός ατόμου σε σχέση με τον εαυτό του. Αποτελείται συνήθως από ένα σύνολο δηλώσεων ή ερωτήσεων που αξιολογούν το πώς οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τις συναισθηματικές, συμπεριφορικές και σκέψεις τους.

 

Στόχος 

 

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να προσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο ένα άτομο αντιλαμβάνεται, αντιδρά και διαχειρίζεται τα συναισθήματά του και τις σκέψεις του. Η ανάλυση αυτή μπορεί να παράσχει πληροφορίες σχετικά με το πόσο αυτο-ελέγχεται ή αυτο-ρυθμίζεται ένα άτομο και την ικανότητά του να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις προκλήσεις και τις δυσκολίες. Επιπλέον, μπορεί να παρέχει οδηγίες για την ανάπτυξη αυτο-επίγνωσης και την ενίσχυση των δεξιοτήτων αυτο-ρύθμισης, βοηθώντας έτσι τα άτομα να αντιμετωπίζουν πιο αποτελεσματικά τις προκλήσεις της ζωής τους.

 

Βαθμονόμηση Κλίμακας

 

Η Κλίμακα EUS-37 αποτελείται από 37 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται σε μια κλίμακα από το 1 έως το 4 με το 1=Διαφωνώ έντονα και 4=Συμφωνώ απόλυτα.

 

Βιβλιογραφία 

 

Letzringa‚ Tera D.‚ Block‚ Jack.‚ Funder‚ David C. (2005). Ego-control and ego-resiliency: Generalization of self-report scales based on personality descriptions from acquaintances‚ clinicians‚ and the self. Journal of Research in Personality‚ 39(4): 395-422.

Block‚ J.‚ Funder‚ D. C.‚ Letzring‚ T. D. (2011). Ego control and ego-resiliency: Generalization of self-report scales based on personality descriptions from acquaintances‚ clinicians‚ and the self. Journal of Research in Personality‚ 39‚ 395-422