Έρευνα Φροντίδας στο Τέλος της Ζωής [ELCS-30]

 

Ανάλυση

Η ποιοτική φροντίδα ανακουφιστικής φροντίδας είναι σημαντική για τη διασφάλιση της ευημερίας όσων πάσχουν από θανατηφόρα ασθένεια. Χωρίς επαρκή εκπαίδευση, οι νοσοκόμοι θα αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να ανταποκριθούν στις πολλές δύσκολες απαιτήσεις του να είναι παροχός ανακουφιστικής φροντίδας. Η Έρευνα για την Φροντίδα Στο Τέλος της Ζωής (End of Life Care Survey – EOLCS) για Νοσοκόμους είναι, συνεπώς, ένα χρήσιμο εργαλείο για την αξιολόγηση της αντίληψης των νοσοκόμων ως προς την εκπαίδευση που λαμβάνουν σε αυτόν τον τομέα.

Στόχος

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να μετρήσει τις απόψεις και την εμπιστοσύνη των νοσοκόμων ως προς τις δεξιότητές τους στην ανακουφιστική φροντίδα, την εκπαίδευσή τους σε αυτόν τον τομέα και τα σχετικά στοιχεία τους.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το ερωτηματολόγιο ELCS-30 αποτελείται από 30 ερωτήσεις οι οποίες βαθμολογούνται στα εξής: Όχι σημαντικό-Πολύ σημαντικό, Μη ανοικτικός-Πολύ ανοικτικός, Μη αποτελεσματικό-Πολύ αποτελεσματικό.

Βιβλιογραφία

Ferrell, B. R., Virani, R., & Grant, M. (1999). Analysis of end-of-life content in nursing textbooks. Oncology Nursing Forum, 26(5), 869–876.