Περιβαλλοντική Ανησυχία [EW]

 

Σύντομη Περιγραφή

 

Η Περιβαλλοντική Ανησυχία είναι ένα ψυχομετρικό εργαλείο που σχεδιάστηκε για να αξιολογήσει τα επίπεδα ανησυχίας και άγχους που βιώνουν τα άτομα σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα και τις επιπτώσεις τους. Το εργαλείο αυτό εξετάζει διάφορες πτυχές της περιβαλλοντικής ανησυχίας, όπως οι ανησυχίες για την κλιματική αλλαγή, τη ρύπανση, την απώλεια της βιοποικιλότητας και άλλους περιβαλλοντικούς κινδύνους.

 

Στόχος

 

Ο στόχος του εργαλείου είναι να παρέχει μια αξιόπιστη και έγκυρη μέτρηση των επιπέδων περιβαλλοντικής ανησυχίας, προκειμένου να βοηθήσει τους ερευνητές και τους κλινικούς επαγγελματίες να κατανοήσουν καλύτερα τις ψυχολογικές επιπτώσεις των περιβαλλοντικών ζητημάτων και να αναπτύξουν στρατηγικές για την αντιμετώπιση του άγχους και της ανησυχίας που προκαλούν.

 

Βαθμονόμηση

 

Οι απαντήσεις βαθμολογούνται σε μια κλίμακα Likert από 1 (καθόλου ανησυχία) έως 5 (πολύ μεγάλη ανησυχία). Οι συνολικές βαθμολογίες υπολογίζονται προσθέτοντας τις βαθμολογίες όλων των ερωτήσεων, με υψηλότερες βαθμολογίες να υποδεικνύουν μεγαλύτερα επίπεδα περιβαλλοντικής ανησυχίας.

 

Βιβλιογραφία

 

Clayton, S., Manning, C. M., & Hodge, C. (2014). “Beyond storms & droughts: The psychological impacts of climate change”. American Psychological Association and ecoAmerica.
Reser, J. P., Bradley, G. L., & Ellul, M. C. (2012). “Coping with climate change: Bringing psychological adaptation in from the cold”. American Psychologist, 67(4), 284-294.
Ojala, M. (2012). “Hope and climate change: The importance of hope for environmental engagement among young people”. Environmental Education Research, 18(5), 625-642.