Ερωτηματολόγιο θέσης ηθικής [EPQ-20]

 

Ανάλυση

Τέσσερις ηθικές προοπτικές ελήφθησαν υπόψη στην κατασκευή του ερωτηματολογίου θέσης ηθικής: (α) καταστασιοκρατία, ο οποίος υποστηρίζει μια ανάλυση συμφραζομένων ηθικά αμφισβητήσιμων ενεργειών. (β) ο απολυταρχισμός, ο οποίος χρησιμοποιεί απαράβατες, καθολικές ηθικές αρχές για να διατυπώσει ηθικές κρίσεις· (γ) ο υποκειμενισμός, ο οποίος υποστηρίζει ότι οι ηθικές κρίσεις πρέπει να εξαρτώνται πρωτίστως από τις προσωπικές αξίες κάποιου· και (δ) ο εξαιρετισμός, ο οποίος παραδέχεται ότι ορισμένες φορές πρέπει να γίνονται εξαιρέσεις σε ηθικές απολυτότητες. Το αρχικό ερωτηματολόγιο θέσης ηθικής απάντησης (EPQ) που χρησιμοποιήθηκε ήταν μια κλίμακα 9 βαθμών, αν και η έκδοση που παρουσιάζεται εδώ χρησιμοποιεί μόνο μια κλίμακα 5 σημείων. Οι βαθμολογίες ιδεαλισμού υπολογίζονται αθροίζοντας τις απαντήσεις από τα στοιχεία 1 έως 10. Οι βαθμολογίες σχετικισμού υπολογίζονται αθροίζοντας τις απαντήσεις από τα στοιχεία 11 έως 20. Καθώς αυτή η κλίμακα χρησιμοποιείται κυρίως για ερευνητικούς σκοπούς, δεν υπάρχουν διαθέσιμα κανονιστικά δεδομένα.

Στόχος

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να μετρήσει τις ηθικές προτιμήσεις και τις προοπτικές των ατόμων ως προς την αντίληψή τους για ηθικά ζητήματα. Με βάση τις τέσσερεις ηθικές προοπτικές που περιγράφονται (καταστασιοκρατία, απολυταρχισμός, υποκειμενισμός, εξαιρετισμός), ο στόχος είναι να κατανοήσει πώς οι άνθρωποι προσεγγίζουν ηθικά ζητήματα με βάση αυτές τις προοπτικές.

Βαθμονόμηση

Το ερωτηματολόγιο EPQ-20 αποτελείται από 20 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής: 1 = Διαφωνώ πλήρως 2 = Διαφωνώ σε μεγάλο βαθμό 3 = Διαφωνώ μετρίως 4 = Διαφωνώ ελαφρώς 5 = Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 6 = Συμφωνώ ελαφρώς 7 = Συμφωνώ μέτρι  8 = Συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό 9 = Συμφωνώ απόλυτα

Βιβλιογραφία

Forsyth, D. R. 1980. A taxonomy of ethical ideologies. Journal of Personality and Social Psychology, 39: 175-184. 

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!