Η Επισκόπηση υγείας

 

Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας

Το Ερωτηματολόγιο για την Επισκόπηση Υγείας (EuroQol [EQ-5D-5]) κατασκευάστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1980 από Ευρωπαίους ερευνητές βασίζεται σε ένα σύστημα μέτρησης των πέντε βασικών διαστάσεων της ποιότητας ζωής. Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο έχει σαν κύριο σκοπό να μετρήσει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, αλλά και την υγεία τους.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

To Ερωτηματολόγιο EQ-5D περιλαμβάνει 5 ερωτήσεις, που αντιστοιχούν σε 5 διακριτές διαστάσεις της υγείας: κινητικότητα, αυτοεξυπηρέτηση, συνήθης δραστηριότητα, πόνος/δυσφορία και άγχος/κατάθλιψη. Κάθε ερώτηση λαμβάνει απαντήσεις σε τρία επίπεδα (κανένα πρόβλημα, μέτριο πρόβλημα, υπερβολικό πρόβλημα/ανικανότητα), δίνοντας έτσι 243 διαφορετικές καταστάσεις υγείας. Το πρώτο τμήμα του Ερωτηματολογίου αποτελείται από ένα περιγραφικό εργαλείο, όπου κάθε μία από αυτές τις διαστάσεις χαρακτηρίζεται από πέντε επίπεδα σοβαρότητας (κανένα πρόβλημα, ελαφράς βαρύτητας προβλήματα, μέτριας βαρύτητας προβλήματα, σοβαρά προβλήματα, πολύ σοβαρά προβλήματα). Στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου χρησιμοποιείται μία οπτική αναλογική κλίμακα (Vas scale), που λαμβάνει τιμές από το ένα έως το 100, για την αξιολόγηση του συνολικού επιπέδου υγείας.

Στατιστική Ανάλυση

Από τη συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου [EQ-5D-5] προκύπτει ένας 5ψήφιος αριθμός, που περιγράφει την κατάσταση της υγείας του ασθενούς, και με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα σύνολο καταστάσεων υγείας, όπου κάθε μία κωδικοποιείται από ακολουθίες αριθμών 1,2,3,4, και 5. To καλύτερο επίπεδο υγείας περιγράφεται ως 11111 και το χειρότερο ως 55555. Αυτό το περιγραφικό σύστημα βαθμολόγησης μπορεί να μετατραπεί σε έναν δείκτη (index value) σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει δώσει ο κατασκευαστής της κλίμακας.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Το εργαλείο αυτό έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες και θεωρείται ένα από τα πιο έγκυρα εργαλεία μέτρησης της ποιότητας ζωής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε ομάδες ασθενών όσο και στον γενικό πληθυσμό. Έχει  μεταφραστεί και σταθμιστεί και στην  ελληνική γλώσσα από τους Υφαντόπουλος Γ. και Σαρρής Μ .

Βιβλιογραφία

Devlin, N. J., & Brooks, R. (2017). EQ-5D and the EuroQol group: past, present and future. Applied health economics and health policy, 15(2), 127-137.

Μετάφραση: Υφαντόπουλος Γ. και Σαρρής Μ .


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικονωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis.

Tags: Υγεία