Ερωτηματολόγιο Συμπεριφορών Απέναντι στο Μετεγχειρητικό Πόνο για Παιδιά και Εφήβους [ΕΣΑΜΠΠΕ-47].

Pediatric Pain Behavior List [PPBL-47]

Σκοπός

Κύρια επιδίωξη του ερωτηματολογίου είναι να προσδιοριστούν και να καταγραφούν οι εκφρασμένες συμπεριφορές του πόνου από τα παιδιά, να τεκμηριωθούν οι αναφορές του πόνου και να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ των αποτελεσμάτων των εκφρασμένων συμπεριφορών πόνου και της εκτίμησης του πόνου μέσω των κλασικών κλιμάκων εκτίμησης του πόνου.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Το Ερωτηματολόγιο Pediatric Behavior List [PPBL-47], περιλαμβάνει μια ολόπλευρη λίστα εκπροσώπησης των συμπεριφορών που συσχετίζονται με τον πόνο, ο οποίος δημιουργείται έπειτα από μια χειρουργική πράξη. Διέπεται από 47 συμπεριφορές που διαχωρίζονται σε επτά κατηγορίες, όπως είναι η στάση σώματος, τα άκρα, η αφή, η έκφραση του προσώπου, ο τόνος της φωνής, η λεκτική ανταπόκριση, καθώς και η συναισθηματική ανταπόκριση, με τους ορισμούς των συμπεριφορών να προέρχονται από το λεξιλόγιο του πόνου.

Βαθμονόμηση

Η βαθμολόγηση γίνεται ως εξής : τα παιδιά και γονείς τους καλούνται να απαντήσουν σε 47 ερωτήσεις. Οι ταξινομήσεις των επιπέδων βαθμολογίας βασίστηκαν στα εξής: 0 = καθόλου πόνος, 1-3 = “ήπιος πόνος”, 4-6 = “μέτριος πόνος” και 7-10 = “έντονος πόνος”. Έτσι για μεγάλες τιμές σημειώνονται και μεγαλύτερα επίπεδα πόνου.

Εγκυρότητα

Όσον αφορά στην εγκυρότητα, οι συμπεριφορές, αλλά και οι ενστικτώδεις στάσεις απέναντι στην αίσθηση του πόνου, διακρίνονται ως οι πιο αντικειμενικές μετρήσεις εκτίμησης του πόνου, οι οποίες αποτελούν τις πρώτες αντιδράσεις απέναντι στα έντονα και συνεχόμενα ερεθίσματα. Η συσχέτιση με άλλες μεταβλητές, καθώς και η επεξεργασία των στοιχείων που συμβάλλουν στη διαμόρφωση των στάσεων και συμπεριφορών, καταδεικνύουν ότι η λίστα με τις επιμέρους τρόπους συμπεριφοράς παρουσιάζει ικανοποιητική εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής. Ο πόνος που αισθάνονται τα παιδιά αξιολογείται κυρίως μέσω της αξιολόγησης των λεκτικών αναφορών και των παρατηρούμενων συμπεριφορών.

Βιβλιογραφία

Moline, R. L., McMurtry, C. M., Noel, M., McGrath, P. J., & Chambers, C. T. (2021). Parent–child interactions during pediatric venipuncture: Investigating the role of parent traits, beliefs, and behaviors in relation to child outcomes. Canadian Journal of Pain5(1), 151-165.

Xiong, T., Kaltenbach, E., Yakovenko, I., Lebsack, J., & McGrath, P. J. (2022). How to measure barriers in accessing mental healthcare? Psychometric evaluation of a screening tool in parents of children with intellectual and developmental disabilities.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!