Ενσυναίσθηση – Έρευνα σύγκρουσης εφήβων [ETCS-5]

 

 

Ανάλυση

Η ένσυναίσθηση είναι η ικανότητα να αντιλαμβάνεται και να συναισθάνεται κάποιος τα συναισθήματα και τις εμπειρίες άλλων ανθρώπων. Στην έρευνα σύγκρουσης εφήβων (ETCS-5), το φαινόμενο αυτό μπορεί να μελετηθεί σε σχέση με τις αντιδράσεις των εφήβων σε καταστάσεις σύγκρουσης. Οι ερευνητές ενδιαφέρονται να κατανοήσουν πώς η ένσυναίσθηση επηρεάζει την αντίδραση των εφήβων σε συγκρουόμενες καταστάσεις και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των συγκρούσεων μεταξύ τους ή με άλλα άτομα. Μελέτες σε αυτό το πεδίο μπορεί να εξετάσουν τις διάφορες πτυχές της ένσυναισθησίας, όπως η αντίληψη των συναισθημάτων των άλλων, η εμπάθεια, η συνεργασία και η διαχείριση των συγκρούσεων με επίκεντρο τις σχέσεις μεταξύ εφήβων. Η ανάλυση αυτών των πτυχών μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη προγραμμάτων παρέμβασης που στοχεύουν στη βελτίωση της κοινωνικής συμπεριφοράς και της επίλυσης συγκρούσεων μεταξύ των εφήβων.

Στόχος

Ο στόχος της έρευνας σύγκρουσης εφήβων (ETCS-5) μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με το πλαίσιο και τα ερευνητικά ερωτήματα που καθορίζονται. Ωστόσο, κάποιοι γενικοί στόχοι που μπορούν να συνδέονται με αυτήν την έρευνα είναι οι εξής: Κατανόηση των μηχανισμών σύγκρουσης: Ο στόχος μπορεί να είναι να διερευνηθούν οι παράγοντες που οδηγούν σε συγκρούσεις μεταξύ εφήβων, όπως οι κοινωνικές δυναμικές, οι παραγόντοι πίεσης, η έλλειψη δεξιοτήτων επικοινωνίας και η ανεπάρκεια της ένσυναισθησίας. Ανάπτυξη προληπτικών προγραμμάτων: Μέσω της έρευνας, μπορεί να επιδιωχθεί η ανάπτυξη προληπτικών προγραμμάτων που θα στοχεύουν στη μείωση των συγκρούσεων μεταξύ εφήβων και στην προώθηση της κοινωνικής ενσυναίσθησης και της δεξιότητας αντιμετώπισης των συγκρούσεων. Βελτίωση της διαχείρισης των συγκρούσεων: Ένας άλλος στόχος μπορεί να είναι η ανάπτυξη προγραμμάτων που θα εκπαιδεύουν τους εφήβους στη διαχείριση των συγκρούσεων, μέσω της καλύτερης κατανόησης των συναισθημάτων και των αναγκών τους, καθώς και της ανάπτυξης επικοινωνιακών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων. Καθορίζοντας σαφώς τους στόχους της έρευνας, οι ερευνητές μπορούν να κατευθύνουν την ανάλυση και την εργασία τους προς την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων που θα είναι χρήσιμα για την κατανόηση και την αντιμετώπιση των συγκρούσεων μεταξύ εφήβων.

Βαθμονόμηση

Το ερωτηματολόγιο ETCS-5 αποτελείται από 5 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής:

Ποτέ = 1

Σπάνια = 2

Μερικές φορές = 3

Συχνά = 4

Πάντα = 5

Οι βαθμολογίες προκύπτουν αθροίζοντας όλες τις απαντήσεις, με πιθανές βαθμολογίες που κυμαίνονται από 5 έως 25. Υψηλότερες βαθμολογίες

δείχνουν υψηλότερη ενσυναίσθηση.

Βιβλιογραφία

Bosworth K‚ Espelage D. Teen Conflict Survey. Bloomington‚ IN: Center for Adolescent Studies‚ Indiana University‚ 1995. (Unpublished)

Found in: Dahlberg LL‚ Toal SB‚ Swahn M‚ Behrens CB. Measuring Violence-Related Attitudes‚ Behaviors‚ and Influences A mong Youths: A Compendium of Assessment Tools‚ 2nd ed.‚ Atlanta‚ GA: Centers for Disease Control and Prevention‚ National Center for Injury Prevention and Control‚ 2005.