Συμμετοχή έναντι Αποξένωσης από τη Μάθηση [EVDL-24]

 

Ανάλυση

Συμμετοχή έναντι Αποξένωσης από τη Μάθηση είναι ένα μέτρο που χρησιμοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης για να μελετήσει το βαθμό στον οποίο οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά και θετικά στη διαδικασία μάθησης, έναντι του βαθμού στον οποίο αισθάνονται αποξενωμένοι ή αποκομμένοι από αυτήν. Το μέτρο αυτό συχνά βασίζεται σε αναφορές και αξιολογήσεις που παρέχουν τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί, προκειμένου να διερευνηθούν οι διαφορές και οι παράγοντες που επηρεάζουν την εμπλοκή ή την αποξένωση των μαθητών στη μάθηση.

 

 

Στόχος

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές συνδέονται με τη μάθηση και το εκπαιδευτικό περιβάλλον. Μέσω αυτού του μέτρου, επιδιώκεται να αξιολογηθεί η βαθμίδα στην οποία οι μαθητές είναι ενθουσιώδεις, αφοσιωμένοι και ενεργά εμπλεκόμενοι στη μάθηση έναντι του βαθμού στον οποίο αισθάνονται αποξενωμένοι, αδιάφοροι ή αποθαρρυμένοι.

 

 

Βαθμονόμηση

Το Ερωτηματολόγιο EVDL-24 αποτελείται από 24 ερωτήματα τα οποία βαθμολογούνται σε μία κλίμακα από το 1 έως το 4 με το 1=Καθόλου αληθές και το 4=Πολύ αληθές

 

 

Βιβλιογραφία

connell, J. p. (1990). context, self, and action: a motivational analysis of self-system processes across the life span. in d. cicchetti and m. beeghly (eds.), The self in transition. chicago: university of chicago press.

connell, J. p., halpern-felsher, b. l., clifford, e., crichlow, W., and usinger, p. (1995). hanging in there: behavioral, psychological, and contextual factors affecting whether african american adolescents stay in school. Journal of Adolescent Research, 10, 41–63.

connell, J. p., and Wellborn, J. g. (1991). competence, autonomy, and relatedness: a motivational analysis of self-system processes. in m.r. gunnar and l.a. Sroufe (eds.), Minnesota Symposium on Child Psychology Vol. 23: Self-processes and development. chicago: university of chicago press.

deci, e. l., and ryan, r. m. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. new york: plenum press.

Skinner, e. a. (1991). development and perceived control: a dynamic model of action in context. in m. gunnar and l. a. Sroufe (eds.), Minnesota symposium on child psychology Vol. 23: Self processes in development. hillsdale, nJ: erlbaum.

Skinner, e. a., Kindermann, T. a., connell, J. p., and Wellborn, J. g. (2009). engagement as an organizational construct in the dynamics of motivational development. in K. Wentzel and a. Wigfield (eds.), Handbook of motivation at school. mahwah, nJ: erlbaum.

Skinner, e. a., Kindermann, T. a., and furrer, c. J. (2009). a motivational perspective on engagement and disaffection: conceptualization and assessment of children’s behavioral and emotional participation in academic activities in the classroom. Educational and Psychological Measurement, 69(3), 493525.

Skinner, e. a., marchand, g., furrer, c., and Kindermann, T. (2008). engagement and disaffection in the classroom: part of a larger motivational dynamic. Journal of Educational Psychology, 100(4), 765–781.

Wellborn, J. g. (1991). Engaged vs. disaffected action: conceptualization and measurement of motivation in the academic domain. unpublished doctoral dissertation. rochester, ny: university of rochester.

Wellborn, J. g., and connell, J. p. (1987). Rochester Assessment Package for Schools, Student Report. unpublished manuscript. rochester, ny: university of rochester.

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!